Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Zarząd

 Zarząd Spółki stanowią:
 
  1. Marcin Stawicki - Prezes Zarządu
  2. Wojciech Długoborski –  Wiceprezes Zarządu

 

- Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków. 

- Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. 

- Kadencja Zarządu trwa 3 lata, Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.                                                           

- Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

- Zarząd kieruje wszelkimi sprawami związanymi z działalnością Spółki, niezastrzeżonymi uchwałami wspólników, umową lub przepisami prawa do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Spółkę.

 

Do głównych zadań Zarządu należy w szczególności:
 

1) opracowywanie strategii rozwoju oraz wieloletnich i rocznych planów działalności Spółki,

2) decydowanie w sprawie zamierzeń inwestycyjnych, modernizacyjnych i wykonawstwa remontowego w skali przedsiębiorstwa,

3) decydowanie w sprawie polityki zatrudnieniowej przedsiębiorstwa,

4) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęć, zwolnień, awansów, przesunięć, nagród i kar oraz delegowania pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

5) ustalenie struktury organizacyjnej oraz etatyzacji Spółki,

6) wnioskowanie w zakresie podziału zysku i wyodrębnienia z zysku nagród dla pracowników,

7) decydowanie w zakresie uruchamiania i podziału funduszu nagród,

8) powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz zespołów roboczych do rozwiązywania problemów Spółki,

9) zarządzanie przeprowadzenia w niezbędnym zakresie kontroli jednostek organizacyjnych,

10) upoważnianie pracowników do uczestnictwa w prowadzonych w określonym zakresie kontrolach wewnętrznych.

11) reprezentacja Spółki we wszystkich sprawach sądowych oraz pozasądowych. 

 

Zakres działania Zarządu.
 

1) tworzenie warunków do pełnego wykonywania zadań statutowych Spółki,

2) wytyczanie kierunków polityki rozwojowej Spółki na wszystkich odcinkach jej działalności,

3) ustalenie struktury organizacyjnej w sposób zapewniający realizację zadań Spółki,

4) prowadzenie właściwej polityki kadrowej i płacowej przedsiębiorstwa,

5) zapewnienie prawidłowych warunków BHP, ppoż. i ochrony środowiska,

6) zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,

7) wprowadzanie wewnętrznych aktów normatywnych Spółki,

8) nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji nowych, modernizacyjnych i remontowych,

9) nadzór nad całokształtem gospodarki finansowej i prawidłowością prowadzenia rachunkowości,

10) zapewnienie terminowości i rzetelności sprawozdań i bilansów opracowanych dla władz spółki (Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników), administracji skarbowej, GUS i innych jednostek,

11) kontrola wykorzystania środków materiałowych i finansowych przeznaczonych na działalność eksploatacyjną i inwestycyjną Spółki,

12) zapewnienie terminowości i rzetelności przygotowanych wszelkich materiałów, opracowań i analiz sporządzanych dla władz Spółki,

13) organizacja ochrony i obrony Spółki w wypadku zagrożenia,

14) koordynowanie współpracy pomiędzy podległymi wydziałami/działami/komórkami/laboratorium, 

15) rozstrzyganie sporów, skarg, zażaleń i wniosków,

16) prowadzenie księgi udziałów Spółki.

 

Zarząd Spółki ma obowiązek przekazywania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień na każde żądanie Rady Nadzorczej. Informacje o których mowa Zarząd przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia do organu lub osoby obowiązanej, chyba, że w żądaniu określono dłuższy termin.

Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 01-12-2004 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pawłowska 19-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 19-08-2006 12:14