Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Zarząd

 Zarząd Spółki stanowią:
 1. Marcin Stawicki - Prezes Zarządu
 2. Wojciech Długoborski   –  Wiceprezes Zarządu

 

 • Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.
 • Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Zarząd powołuje  i odwołuje Rada Nadzorcza.                                                           
 • Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
 • Zarząd kieruje wszelkimi sprawami związanymi z działalnością Spółki, niezastrzeżonymi uchwałami wspólników, umową lub przepisami prawa do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Spółkę.

 

Do głównych zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. Opracowywanie strategii rozwoju oraz wieloletnich i rocznych planów działalności Spółki
 2. Decydowanie w sprawie zamierzeń modernizacyjnych i wykonawstwa remontowego w skali przedsiębiorstwa
 3. Decydowanie w sprawie polityki zatrudnieniowej przedsiębiorstwa
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjęć, zwolnień, awansów, przesunięć, nagród i kar oraz delegowania pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 5. Ustalanie wewnętrznej organizacji pionu w ramach zatwierdzanej i obowiązującej struktury organizacyjnej oraz etatyzacji Spółki
 6. Wnioskowanie w zakresie podziału zysku i wyodrębnienia z zysku nagród dla pracowników.
 7. Decydowanie w zakresie podziału funduszu nagród
 8. Powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz zespołów roboczych do rozwiązywania problemów Spółki
 9. Zarządzanie przeprowadzenia w niezbędnym zakresie kontroli jednostek organizacyjnych
 10. Upoważnianie pracowników do prowadzenia w określonym zakresie kontroli wewnętrznej
 11. Reprezentacja Spółki we wszystkich sprawach sądowych oraz pozasądowych

 

Zakres działania Zarządu.
 1. Tworzenie warunków do pełnego wykonywania zadań statutowych Spółki
 2. Wytyczanie kierunków polityki rozwojowej Spółki na wszystkich odcinkach jej działalności
 3. Ustalanie struktury organizacyjnej w sposób zapewniający realizację zadań Spółki
 4. Prowadzenie właściwej polityki kadrowej i płacowej przedsiębiorstwa
 5. Zapewnienie prawidłowych warunków BHP, ppoż., ochrony środowiska
 6. Zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
 7. Wprowadzanie wewnętrznych aktów normatywnych spółki
 8. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji nowych i modernizacyjnych
 9. Nadzór nad całokształtem gospodarki finansowej i prawidłowości prowadzenia rachunkowości
 10. Zapewnienie terminowości i rzetelności sprawozdań i bilansów opracowanych dla władz spółki (Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników), Urzędów Skarbowych, GUS i innych jednostek
 11. Kontrola wykorzystania środków materiałowych i finansowych przeznaczonych na działalność eksploatacyjną i inwestycyjna Spółki
 12. Zapewnienie terminowości i rzetelności wszelkich materiałów, opracowań, analiz opracowywanych dla władz Spółki
 13. Organizacja ochrony i obrony Spółki w wypadku zagrożenia
 14. Koordynowanie współpracy pomiędzy podległymi komórkami i pionami
 15. Rozstrzyganie sporów, skarg i zażaleń
 16. Prowadzenie księgi udziałów Spółki
 17. Zarząd Spółki ma obowiązek przekazywania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień na każde żądanie Rady Nadzorczej. Informacje o których mowa Zarząd przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia do organu i osoby obowiązanej, chyba, że w żądaniu określono dłuższy termin.
 18. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych do nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 01-12-2004 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 19-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 28-10-2022 10:15