Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Klauzule RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie informuje, iż wszyscy Klienci Spółki oraz osoby ubiegające się o pracę w PUK Sp. z o.o. winny zapoznać się z treścią poniższych klauzul zawierających informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.

 

Treść klauzuli – kandydaci do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie, ul. Szczecińska 5;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pukgryfino.pl, tel. 91 402 39 59;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz okres 1 roku na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji;
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
 6. jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl);
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

Treść klauzuli - Klienci Spółki

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie, ul. Szczecińska 5;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pukgryfino.pl, tel. 91 402 39 59;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

        - w celu wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

       - do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.: podania danych osobowych w związku z czynnościami procesowymi dotyczącymi roszczeń związanych z zawartą umową,

     - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.: dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 4. ma Pani/Pan prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 5. ma Pani/Pan prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;
 6. jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl);
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Treść klauzuli - system monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, iż:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie ul. Szczecińska 5.

2.   Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować drogą mailową na adres iod@pukgryfino.pl lub telefonicznie tel. 91 402 39 59.

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, zgodnie z przepisami ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

4.   Monitoring obejmuje pomieszczenia tj. wejście do siedziby spółki, korytarz w budynku B siedziby spółki, parking przy siedzibie spółki, wjazd i wejście do obiektów na terenie cmentarza komunalnego, wjazd i teren oczyszczalni ścieków, wjazd i teren składowiska odpadów.

5.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, sądy).

6.   Dane będą przechowywane nie dłużej niż 2 miesiące w zależności od obiektu monitorowanego. Po upływie tego okresu dane z monitoringu podlegają zniszczeniu poprzez nadpisanie, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.   Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8.   Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

9.   Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektów objętych monitoringiem wizyjnym.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 29-05-2018 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pawłowska 29-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Pawłowska 22-05-2024 08:06