Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników.
 

- Wszystkie udziały w Spółce posiada Gmina Gryfino będąca Założycielem Spółki.

- Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.

- W imieniu Gminy Gryfino działa Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

- Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później aniżeli w pięć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo 1/3 członków Rady Nadzorczej, bądź na wniosek wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału udziałowego zakładowego.

- Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym lokalu wskazanym przez organizatora Zgromadzenia – na terenie Gminy Gryfino.

 

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 

1) rozpoznanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,

3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej,

5) zmiana Umowy Spółki,

6) uchwalenie zmiany przedmiotu działalności Spółki, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

7) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,

8) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomościach, o wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego,

9) rozpatrywanie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez sprawowanie zarządu lub nadzoru,

10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w § 19 Umowy Spółki,

11) tworzenie i likwidacja funduszy Spółki,

12) tworzenie i likwidacja zakładów lub oddziałów samodzielnych finansowo,

13) tworzenie spółek, przystępowanie do innych spółek, organizacji gospodarczych lub społecznych oraz występowanie z nich,

14) ustalenie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,

15) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu zgromadzenia wspólników,

16) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki i jego wysokości,

17) podejmowanie uchwał w przedmiocie zwrotu dopłat i ich wysokości,

18) podejmowanie uchwał w przedmiocie zawarcia umowy ze spółką dominującą lub zależną, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywaniem zysku przez spółkę zależną,

19) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

 

Poza powyższym uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 18-10-2004 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pawłowska 18-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Anna Pawłowska 21-05-2024 12:01