Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza - skład:
 
  1. prof. Leonard Rozenberg - Przewodniczący
  2.  Andrzej Lechowicz - Zastępca Przewodniczącego
  3. Rafał Kiełt - Sekretarz
  4. Szymon Szymczak - Członek
  5. Jarosław Wilczyński - Członek
 
Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej:     
                                                 

- Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. 

- Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady funkcje powyższe sprawuje Zastępca Przewodniczącego. 

- Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o  posiedzeniu wszystkich członków Rady.

- Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.

- Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru (nie dotyczy to prac wykonywanych w ramach stosunku pracy przez członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Spółki).

 

Kompetencje Rady Nadzorczej.
 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza działa kolegialnie na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Umowy Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

6) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,

7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu lub całego Zarządu.

8) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania Członka Zarządu, czy też całego Zarządu gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

9) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,

10) 2yrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę nie wyższą niż jedna piąta kapitału zakładowego,

11) wyrażenie zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych oraz oddawanie ich do używania na okres powyżej lat trzech,

12) wyrażenie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki,

13) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań (w tym zabezpieczonych wekslowo) z tytułu pożyczek, kredytów oraz poręczeń o wartości powyżej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

14) opiniowanie spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,

15) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

16) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – finansowych Spółki,

17) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki,

18) badanie wszystkich dokumentów Spółki, dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki oraz żądanie od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych,

19) ustanowienie doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej,

20) wybranie doradcy Rady Nadzorczej celem zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, lub przygotowania określonych analiz lub opinii. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 27-06-2005 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pawłowska 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Pawłowska 21-05-2024 12:28