Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza - skład:
 1. prof.  Leonard  Rozenberg  -  Przewodniczący
 2.  Andrzej Lechowicz  -  Zastępca przewodniczącego
 3. Szymon Szymczak   -  Członek
 4. Jarosław Wilczyński  - Członek
 5. Rafał Kiełt  - Sekretarz

 

Zasady i tryby działania Rady Nadzorczej:                                                      
 • Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. 
 • Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy. W razie nieobecności przewodniczącego rady funkcje powyższe sprawuje zastępca przewodniczącego. 
 • Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o  posiedzeniu wszystkich członków Rady.
 • Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
 • Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru; (nie dotyczy to prac wykonywanych w ramach stosunku pracy przez członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Spółki).

 

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnienie specjalistów ze Spółki i spoza niej,  w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
 • ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników oceny sprawozdań i wniosków określonych w punkcie 1) i 2) powyżej;
 • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
 • delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
 • zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;
 • opiniowanie spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników;
 • wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach fabrycznych i innych nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie nieruchomości do używania na okres powyżej lat trzech;
 • wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę nie wyższą niż jedna piąta kapitału zakładowego; 
 • wyrażenie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki;
 • wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań (w tym zabezpieczonych wekslowo) z tytułu pożyczek, kredytów oraz poręczeń o wartości powyżej 500.000 zł;
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
 • przygotowanie porządku obrad Zgromadzenia Wspólników oraz przygotowanie projektu uchwał, w przypadku, gdy organem zwołującym Zgromadzenie Wspólników jest Rada Nadzorcza;
 • wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie nagrody rocznej członkom Zarządu. Rada Nadzorcza może złożyć wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok obrotowy;
 • określanie zakresu i terminów przedkładania przez zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
 • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki;
 • zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki.
 • dostęp do informacji - badanie wszystkich dokumentów Spółki i dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki oraz żądanie od zarządu, prokurentów o osób zatrudnionych w Spółce sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Wszystkie informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
 • ustanowienie  doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej,
 • wybranie doradcy Rady Nadzorczej celem zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, lub przygotowania określonych analiz lub opinii, 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 27-06-2005 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 28-06-2023 08:32