Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, pomoc w realizacji i rozliczenie projektu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020) 83/2/K/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Zamawiający :

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 5, zarejestrowane
w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000133946, wysokość kapitału zakładowego 15.767.500,00 zł,
NIP 858-000-74-76, REGON 811195875

e-mail: sekretariat@pukgryfino.pl

 

Zaprasza do złożenia oferty na:

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, pomoc w realizacji i rozliczenie projektu pn. Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 120 kW (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie w ramach Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 – nr sprawy 83/2/K/2019

(zamówienie realizowane na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

 1. Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
  i złożyć w jednej z form:
  1. pocztą lub osobiście w kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 5 sekretariat, lub
  2. faksem na numer 91 416 30 51 wew. 116, lub 91 416 20 51, lub
  3. e-mailem na adres: sekretariat@pukgryfino.pl

 

do dnia 23.12.2019r. do godz. 13.00 (data wpływu do Zamawiającego)

 

Na kopercie / faksie / w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Wykonawcy wraz z tytułem: Zaproszenie do złożenia oferty na „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, pomoc w realizacji i rozliczenie projektu pn. Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 120 kW (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie w ramach Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020” – nr sprawy 83/2/K/2019”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

ZAKRES I przedmiotu zamówienia – Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z uzupełnieniami

Przedmiotem zamówienia w zakresie I jest opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, w celu uzyskania dofinansowania dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 120 kW (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie.

Zakres I przedmiotu zamówienia obejmuje:

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
 • przygotowanie pozostałych wymaganych na etapie składania wniosku załączników w tym głównie

* Studium wykonalności projektu

* Audytu projektu pod kątem spełnienia warunków udziału w konkursie

* Uzgodnienie harmonogramu prac w projekcie z harmonogramem dofinansowania,

 • Złożenie dokumentacji, o której mowa powyżej w terminie do 28.02.2020r. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 • Terminowe uzupełnienie ewentualnych braków wniosku lub dokumentacji na etapie oceny wstępnej
 • Współpraca z pracownikami Beneficjenta

 

ZAKRES II przedmiotu zamówienia – Pomoc w realizacji oraz rozliczenie projektu

  • Wsparcie na etapie negocjowania i podpisania umowy o dofinansowanie
  • Wsparcie merytoryczne i pomoc przy przygotowywaniu dokumentacji wyboru wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych, nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę robót budowlanych, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności.
  • Odpowiedzialność za oficjalne kontakty z Instytucją Organizującą Konkurs, Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Zarządzającą, Komisją Oceny Projektów, Komisją Europejską oraz innymi właściwymi krajowymi organami kontroli i innymi instytucjami w tym kredytującymi Projekt oraz reprezentowanie Beneficjenta wobec tych instytucji.
  • Zapewnienie realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową
   o dofinansowanie, właściwymi przepisami prawa unijnego (zasadami, wytycznymi  i przepisami obowiązującymi w systemie realizacji Projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (RPO WZ)) oraz polskiego, z zachowaniem zasad, o których mowa w wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych programowych, jak też z uwzględnieniem postanowień regulaminu naboru projektów do działania, na podstawie którego Projekt został wybrany do dofinansowania, jak również statucie Beneficjenta oraz uchwałach i zarządzeniach Organów Beneficjenta.
  • Zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji przez Beneficjenta.
  • Nadzór nad zapewnieniem ciągłości finansowania Projektu.
  • Rozliczanie Projektu oraz komunikowanie się tj. prowadzenie korespondencji z IOK m.in. poprzez SL2014 aplikację główną centralnego systemu informatycznego.
  • Sporządzenie harmonogramu płatności i przekazanie go po uzgodnieniu z Beneficjentem za pośrednictwem SL2014 do IP. Harmonogram musi być sporządzony nie później niż wraz
   z pierwszym wnioskiem o płatność.
  • Terminowe przedkładanie wniosków o płatność oraz dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego SL2014. 
  • Nadzór nad terminową realizacją Projektu w oparciu o harmonogram, stanowiący element wniosku o dofinansowanie.
  • Nadzór i kontrola w zakresie osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie.
  • Uzgodnienie z służbami Beneficjenta prowadzenia rachunkowości Projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Umowie o dofinansowanie.
  • Sporządzanie raportów z realizacji Projektu i przedkładanie ich Beneficjentowi.
  • Nadzorowanie działań informacyjnych i promocyjnych oraz ich zgodności z rozporządzeniami, umową o dofinansowanie i wytycznymi w podręczniku.
  • Zapewnienie wglądu w dokumentację Projektu w każdej jego fazie przedstawicielom KE, IOK,  IP, IŻ, KOP oraz innym upoważnionym do tego zgodnie z przepisami prawa w celu przeprowadzenia działań kontrolnych.

 

TERMIN OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW – 02.12.2019r.

PLANOWANY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – 28 luty 2020r.

 

3. Opis projektu

Realizacja projektu będzie polegała na budowie dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w oparciu o energię słoneczną. Inwestor zakłada budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy ok.120 kW każda na terenie przyległym do Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie. Planowana powierzchnia zabudowy instalacji fotowoltaicznej około 0,4 ha. Energia elektryczna w postaci prądu stałego produkowana przez ogniwa fotowoltaiczne będzie przekształcana przez falowniki na prąd zmienny a następnie będzie wykorzystywana na potrzeby własne do zasilania Oczyszczalni ścieków. Nadmiar produkowanej energii będzie przekazywany do sieci Operatora Energetycznego. Prace budowlano –instalacyjne będą polegać na montażu konstrukcji wsporczej pod panele, montażu paneli fotowoltaicznych, inwerterów, okablowania, rozdzielnic i zabezpieczeń, przyłączenie do instalacji operatora sieci oraz uruchomienie instalacji.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

 Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku. 

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, przygotował i złożył minimum 1 wniosek w zakresie OZE powyżej 40 kW, który otrzymał dofinansowanie z funduszy europejskich  (RPO, POIŚ i inne).  Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca jest zobowiązany do złożenia stosownych referencji od Beneficjenta.

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

                 Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

 

5. Wybór oferty najkorzystniejszej.

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

Cena – 100% (C)

 

 1. Ocena złożonych ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:

Kryterium „cena” (C), maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.

Ocena punktów w ramach danego kryterium:

 

                 najniższa zaoferowana cena

              ------------------------------------------    x 100 pkt

             cena zaoferowana w badanej ofercie

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty.

 

6. Termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.12.2019r. do godz. 13.00

 

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Katarzyna Kapczyńska tel. 91 402 39 43 (w sprawie organizacji postępowania)

Dariusz Pasik tel. 91 402 39 60 lub 661-310-002 (w sprawie przedmiotu zamówienia)

 

8. Sposób przygotowania oferty:

 1. W formularzu ofertowym należy podać cenę ryczałtową, która musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonywaniem usługi zgodnie z opisem ujętym w ust. 2 niniejszego zaproszenia oraz załączniku nr 2 do zaproszenia – wzór umowy.
 2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą (Wykonawcami), który złoży (którzy złożą) najkorzystniejszą ofertę.

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zamówienia zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

 

10.Wynagrodzenie płatne będzie w następujących ratach:

Rata I – Przygotowanie i złożenie wniosku – 50 % wynagrodzenia ryczałtowego

Rata II – Terminowe uzupełnienie ewentualnych braków wniosku lub dokumentacji na etapie oceny wstępnej i po podpisaniu umowy o dofinansowanie – 20 % wynagrodzenia ryczałtowego

Rata III – Pomoc w realizacji projektu oraz rozliczenie końcowe projektu – 30% wynagrodzenia ryczałtowego

 

11. Prawidłowo wystawione faktury VAT przez Wykonawcę będą dla Zamawiającego podstawą do dokonania płatności w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury i wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy.

W przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego dofinansowania, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowany zakres, zgodnie z przedstawioną ofertą.

 

12. Inne postanowienia:

 1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 3. Niniejsze postepowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego.

 

13. Załączniki :

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 17-12-2019 08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 16-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 24-12-2019 09:52