Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PUK SP. Z O.O. W GRYFINIE ZA ROK OBROTOWY 2019, 2020 i 2021

 

Ogłoszenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. w Gryfinie za rok obrotowy
2019, 2020 i 2021

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z siedzibą w Gryfinie przy ulicy Szczecińskiej 5, 74-100 Gryfino, wpis do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum XIII Wydz. Gospodarczy KRS w Szczecinie pod numerem 0000133946, NIP: 8580007476, kapitał zakładowy 15.767.500 PLN, działając na podstawie: art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 351) i § 35 umowy Spółki

zaprasza do składania ofert w sprawie wyboru biegłego rewidenta

do badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PUK Sp. z o.o.) za rok obrotowy 2019, 2020 i 2021 - z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego za okres

 1. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

 2. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

 3. od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

jak również sporządzenie sprawozdania z badania zawierającego informację o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

 1. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i ustawą z 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019r. poz. 1421).

 2. Biegły rewident zobowiązany też będzie do udzielenia osobiście w siedzibie Spółki bieżących konsultacji w liczbie maksymalnej 3 razy po 2 godziny rocznie.

 3. Biegły rewident po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, obowiązany będzie do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej podczas oceny w/w sprawozdania finansowego oraz do obecności (o ile będzie to konieczne) na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki.

 4. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania Radzie Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu/wiadomości do Zarządu) informacji o wszelkich zauważonych problemach w systemie rachunkowości Spółki, w tym w szczególności w zakresie rozliczeń podatkowych.

 5. Oferta powinna zawierać:

  • Informację o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

  • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

  • Cenę ryczałtową netto i brutto w podziale na poszczególne lata, zawierającą wszystkie koszty za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego,

  • Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

  • Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego wraz z udziałem w inwentaryzacji i - ewentualnie - innych niezbędnych czynnościach.

  • Dokument stwierdzający posiadane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta.

  • Wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat z zaznaczeniem jednostek prowadzących taką samą lub zbliżoną działalność do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie oraz korzystających z dotacji unijnych.

  1. Termin przedłożenia opinii i raportu z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego: do dnia 15 maja kolejnego roku kalendarzowego następującego po roku badania

                   8. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem

OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GRYFINIE

w terminie do dnia 25.09.2019r. godz. 15.00 na adres:

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie

ul. Szczecińska 5; 74-100 Gryfino

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi na najbliższym po tej dacie posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

 2. Dokonując wyboru oferty Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w szczególności będzie kierowała się kryterium ceny i doświadczenia oferenta.

 3. Rada Nadzorcza PUK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych czy finansowych.

 4. Niezbędnych do złożenia oferty dodatkowych informacji o Spółce może udzielić Główny Księgowy Spółki: telefon: (91) 416-30-51 wew. 150

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 30-08-2019 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 30-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 30-08-2019 12:54