Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy ok. 120kW (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie (dz. 196 obręb Gryfino 1)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

         Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie informuje o wyniku postępowania na:

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy około 120kW  (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Gryfinie (dz. 196 obręb Gryfino 1)”
 

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.pukgryfino.pl  dnia 05.07.2019r.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 1 ofertę:

 1. PM3GEN DORADZTWO I ZARZADZANIE
  Jacek Sych

ul. Chobolańska 25/4, 71-023 Szczecin

Liczba pkt w kryterium CENA – 95%: 95 pkt

Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 5%: 5 pkt

Łączna punktacja: 100 pkt

 

II.  Wybrano ofertę:

firma (nazwa): Jacek Sych prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PM3GEN Doradztwo i Zarządzanie Jacek Sych

adres: ul. Chobolańska 25/4; 71-023 Szczecin

       Uzasadnienie wyboru: największa uzyskana liczba punktów. Ponadto wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu, a cena oferty mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

umieszczono dnia 30.07.2019r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gryfino: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy około 120kW  (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Gryfinie (dz. 196 obręb Gryfino 1)
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – usługa

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 416 30 51,

fax. 91 416 30 51 wew. 116, e-mail: sekretariat@pukgryfino.pl.

 

ZMIANA OGŁOSZENIA

 1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: VI.1)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 23.07.2019 godzina 15:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino - sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 26.07.2019r. godzina 15:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino - sekretariat.

 

Powyższa zmiana ogłoszenia stanowi integralną część ogłoszenia o zamówieniu.

umieszczono dnia 22.07.2019r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gryfino: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy około 120kW  (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Gryfinie (dz. 196 obręb Gryfino 1)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 416 30 51,

fax. 91 416 30 51 wew. 116, e-mail: sekretariat@pukgryfino.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy około 120kW (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Gryfinie (działka 196 obręb Gryfino 1).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Zamawiający zleca wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy około 120kW (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Gryfinie (dz. 196 obręb Gryfino 1). 
 2. Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności zakres:
 1. symulację uzysków energetycznych;
 2. dobór instalacji fotowoltaicznej do zapotrzebowania na energię elektryczną urządzeń zamontowanych na Oczyszczalni ścieków w Gryfinie zgodnie z koncepcją techniczną
  systemu fotowoltaicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Gryfinie, decyzją o warunkach zabudowy działki nr 196 obręb Gryfino 1 (decyzja w załączeniu) oraz warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (wniosek w rozpatrzeniu przez ENEA Operator sp. z o.o.) ;
 3. obliczenia dotyczące konstrukcji wsporczej;
 4. projekt konstrukcji wsporczej;
 5. dobór inwerterów (falowników);
 6. rozmieszczenie ogniw plan sytuacyjny;
 7. wykonanie projektu elektrycznego instalacji fotowoltaicznej przy zapewnieniu jak najwyższej sprawności przesyłu prądu pomiędzy ogniwami a instalacją wewnętrzną rozmieszczoną w budynkach rozdzielni Oczyszczalni ścieków;
 8. dobór urządzeń ochronnych, przepięciowych;
 9. wykonanie projektu skrzyni rozdzielczej instalacji fotowoltaicznej;

3. W skład dokumentacji projektowej wchodzi:

 1. projekty budowlane i wykonawcze - w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu formie elektronicznej na płycie DVD z zawartością tekstową i graficzną (zapisany w postaci plików kompatybilnych z programami Auto-CAD, Word, Norma PRO oraz pliku PDF);
 2. kosztorys inwestorski – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu formie elektronicznej na płycie DVD z zawartością tekstową i graficzną (zapisany w postaci plików kompatybilnych z programami Auto-CAD, Word, Norma PRO oraz pliku PDF);
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu formie elektronicznej na płycie DVD z zawartością tekstową i graficzną (zapisany w postaci plików kompatybilnych z programami Auto-CAD, Word, Norma PRO oraz pliku PDF).

4. Mapa do celów projektowych po stronie Wykonawcy.

5. Pozostałe materiały i zgody niezbędne do zaprojektowania instalacji po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace projektowe zgodnie z:
 

 1. Koncepcją techniczną systemu fotowoltaicznego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie (koncepcja zostanie Wykonawcy przekazana drogą mailową po podpisaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia)
   
  UWAGA: Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które omyłkowo mogły się pojawić w KONCEPCJI powinny być rozumiane jako wskazanie standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie przy realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, a do realizacji usługi mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów o równoważnych lub wyższych parametrach niż przewiduje KONCEPCJA. W stosunku do opisanych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

 

b. Decyzją o warunkach zabudowy dla działki nr 196 obręb Gryfino 1 znak: BMP.RP.6730.33.2019.JCH

c. obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

d. wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;

e. dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

f. dokumentacja powinna być opatrzona w wykaz opracowań,

g. informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności bez używania nazw własnych, odniesienia do konkretnego wyrobu, źródła, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może dokonać opisu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i Wykonawca określił zakres równoważności. Wykonawca dokonując opisu w dokumentacji za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Opisy w dokumentacji winny określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy; 

h. projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem;

i. projekty powinny być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej. Podpisane przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia;

j. dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. rozwiązywać każdy szczegół, element w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań, uzupełnień;

k.  w zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej należy ująć wszelkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania;

l. każdy rysunek ma być podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzającego.    

7. Odbiór przedmiotu umowy:

 1. dokumentem potwierdzającym odbiór kompletnej dokumentacji (przedmiotu zamówienia), będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez strony, potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia bez uwag i zastrzeżeń;
 2. Zamawiający zastrzega sobie 5 dni roboczych na weryfikację dokumentacji i podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

8. W przypadku powierzenia części prac do wykonania podwykonawcom, Wykonawca za działania i zaniechania podwykonawców ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

9. Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców.

10. Sposób obliczenia ceny i warunki płatności:

 1. cena jest ceną ryczałtową i nie podlega waloryzacji podczas realizacji zamówienia.
 2. sposób obliczenia ceny: należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 3. podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy;
 4. zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz prawidłowo wystawionej faktury.

11. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych przystąpić do sprawowania osobistego nadzoru autorskiego nad realizacją projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

12. Odpłatność za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektowanej inwestycji, wykonywanego na żądanie Zamawiającego, nastąpi według cen jednostkowych zawartych w wybranej ofercie. Płatne zbiorczo w terminie do 30 dni po upływie miesiąca,
w którym miały miejsce osobiste wizyty i doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Szacunkowa, która jednocześnie stanowi maksymalną, ilość wizyt w okresie realizacji inwestycji wynosi 10 wizyt.
Określona ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego jest ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego co do ilości faktycznie wykonanych wizyt w toku realizacji umowy.   

13. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również:

 1.  wynagrodzenie za przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 2. wynagrodzenie za udział w pracach komisji przetargowej, której celem będzie przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.   

14. Gwarancja: Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia, która obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektów i urządzeń, wykonanych na podstawie dokumentacji, jednak nie krócej niż 3 lata od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.   

15. Umowa zawarta w toku niniejszego postępowania w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, będzie nakładała na Wykonawcę wybranego w toku niniejszego postępowania obowiązek współpracy z Zamawiającym koniecznej w celu prawidłowej realizacji umowy o przyznanie pomocy, tj. w szczególności dostarczania wszelkich dokumentów w treści, formie i terminach żądanych przez jednostkę finansującą, a wskazanych Wykonawcy oddzielnym pismem przez Zamawiającego.

II.2) TERMIN WYKONANIA: stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Termin wskazany przez Wykonawcę w pkt. 4 oferty cenowej liczony w tygodniach nie może być dłuższy niż 8 tygodni od daty dostarczenia przez Zamawiającego na adres e-mail podany w ofercie kopii warunków przyłączenia wydanych przez Enea Operator sp. z o.o..

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 1.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
 • III.1.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
 • III.1.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
 • III.1.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
 • III.1.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
   III.2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
 • III.2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w sekcji III.1) niniejszego ogłoszenia, wraz z ofertą należy złożyć:
  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia)

W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

 • III.3) INNE DOKUMENTY
 1. formularz ofertowy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) - należy wypełnić wszystkie pozycje w formularzu,
 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników ( jeżeli dotyczy),
 3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 3 albo zał. 4 do niniejszego ogłoszenia),
  W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
   

III.4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy;
 2.  Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców;
 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
 4. Ofertę cenową składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
 5.  Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum zawierającą co najmniej:
   1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
   2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
   3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 5 niniejszego rozdziału.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: (1) cena – 95% (2) termin wykonania zamówienia – 5% (Proponowany przez Wykonawcę termin należy wpisać w pkt. 4 oferty cenowej, liczony w tygodniach. Z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 8 tygodni od daty dostarczenia przez Zamawiającego, na adres e-mail podany w ofercie, warunków przyłączenia do sieci energetycznej wydanych przez Enea Operator sp.  z o.o.)

SEKCJA V: ZASADY PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

V.1) Na ofertę składają się:

V.2) Forma oferty: Oferta winna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

V.2)1) Sposób podpisania oferty: Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

V.2)2) Forma i sposób złożenia oferty:

a) pocztą lub osobiście w kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. 74-100 Gryfino ul. Szczecińska 5 - sekretariat, lub

b) faksem na numer 91 416 30 51, lub 91 416 20 51, lub

c) e-mailem na adres: sekretariat@pukgryfino.pl

 

VI. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

VI.1) Termin składania ofert: 23.07.2019r. godzina 15:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino - sekretariat.

VI.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VI.3) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego ogłoszenia).

VI.4) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”.

 

ogłoszenie zamieszczono 5 lipca 2019r.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 05-07-2019 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 05-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 30-07-2019 11:08