Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Koncepcja techniczna uwzględniająca uwarunkowania planistyczne i prawne dla instalacji elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie

Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie

 

Z A P R A S Z A

 

do złożenia oferty na:

„Koncepcję techniczną uwzględniającą uwarunkowania planistyczne i prawne dla instalacji elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków Gryfino” nr sprawy 15/K/2019

(zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

 1. Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia i złożyć w jednej z form:
  1. pocztą lub osobiście (oryginał podpisanego dokumentu) w kopercie w siedzibie Zamawiającego tj.
   w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 5 sekretariat
   , lub
  2. faksem (podpisany dokument) na numer 91 416 30 51, lub 91 416 20 51, lub
  3. e-mailem (skan podpisanego dokumentu) na adres: sekretariat@pukgryfino.pl

 

do dnia 22.02.2019r. do godz. 12.00

 

Na kopercie / faksie / w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Wykonawcy wraz z tytułem: Zaproszenie do złożenia oferty na „Koncepcję techniczną uwzględniającą uwarunkowania planistyczne i prawne dla instalacji elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków Gryfino” nr sprawy 15/K/2019

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według kryterium:

CENA – 80%,

TERMIN WYKONANIA – 20 %

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

 

cena najniższa

------------------------------------------ x 100 pkt x 80 %

cena oferty ocenianej

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin wykonania”:

 

termin najkrótszy

------------------------------------------ x 100 pkt x 20 %

            termin oferty ocenianej

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ofertowej wartości całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

 

 1. Wymagane doświadczenie:

Zamawiający wymaga doświadczenie w opracowaniu koncepcji i/lub projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 200kW w ilości co najmniej 2 szt. w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności; lub w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej ze środków Unii Europejskiej.

Potwierdzeniem posiadania doświadczenia będzie oświadczenie Wykonawcy poparte referencjami Inwestorów.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Termin wskazany przez Wykonawcę w pkt. 1 oferty cenowej liczony w tygodniach nie może być dłuższy niż 12 tygodni od daty zawarcia umowy, przy czym:
  1. przygotowanie koncepcji – nie więcej niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy,
  2. przygotowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy dla działki nr 196 obręb nr 1 miasta Gryfino – nie więcej niż 2 tydzień od dnia zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego,
  3. przygotowanie wniosku o wydanie warunków przyłączenia planowanej inwestycji do sieci Enea Operator sp. z o.o. – nie więcej niż 3 tygodnie od dnia zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego
  4. opracowanie niezbędnego pakietu informacji dla przygotowania projektu budowlanego, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie – nie więcej niż 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2019r. do godz. 12.00

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Dariusz Pasik tel. 91 402 39 60 (w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia)

Katarzyna Kapczyńska tel. 91 402 39 43 (w sprawach dotyczących organizacji postępowania)

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. W formularzu ofertowym należy podać proponowane ceny. Cena jest ceną ryczałtową i nie podlega waloryzacji podczas realizacji zamówienia. Podane w ofercie ceny powinny obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
 2. Elementy cenotwórcze: wszelkie koszty niezbędne do realizacji dostawy objętej przedmiotem zamówienia
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 4. Wykonawca do oferty cenowej zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o którym mowa w pkt 3 zaproszenia wraz z referencjami.

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą (Wykonawcami), który złoży (którzy złożą) najkorzystniejszą ofertę.
 2. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu
o wyborze oferty.

 

10.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

    1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 5, numer NIP: 858-000-74-76
    2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres mailowy: iod@pukgryfino.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 91 402 39 45.
    3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać:

a) w celu wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

b) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO., tj.:

-dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, monitoring wizyjny;

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa zawarta

z Administratorem Danych Osobowych;

    1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonania Umowy;
    2. Administrator może przekazać Pani/Pana dane zaufanym odbiorcom, np. dostawcom usług hostingowych, firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Administratora oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, a także odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych;
    3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;
    4. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia (jeśli będzie to prawnie i technicznie możliwe) oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
    5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie dokonywać profilowania.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 07-02-2019 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 07-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 25-02-2019 11:32