Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Konkurs na stanowisko CZŁONKA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 5 74-100 Gryfino

 

1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ogłasza niniejszym konkurs na stanowisko Członka Zarządu PUK sp. z o. o. w Gryfinie.

2. Do konkursu może przystąpić kandydat spełniający następujące kryteria:

 1. posiada wykształcenie wyższe, preferowane branżowe z zakresu działalności Spółki
 2. legitymuje się co najmniej 5 - letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. legitymuje się co najmniej 3 - letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. wykazuje się znajomością zagadnień technicznych oraz ekonomiczno – prawnych, jak również przepisów i wiedzy o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, a w szczególności posiada znajomość branż, w tym znajomość obowiązujących rozwiązań normatywno-prawnych regulujących obszar działania Spółki,
 5. posiada znajomość zasad i zdolność zarządzania i kierowania zespołami pracowników,
 6. korzysta z pełni praw publicznych,
 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 8. nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 9. nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych
 10. posiada prawo jazdy kat. B

3. Kandydat na Członka Zarządu oprócz przedłożenia dokumentów jest zobowiązany dołączyć pisemnie opracowany „Zarys rozwoju technicznego i technologicznego gospodarki komunalnej w gminie Gryfino, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wodociągów i kanalizacji”, przy czym dokument ten nie powinien przekraczać 5 stron formatu A4.

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określonych w ogłoszeniu konkursu

 1. CV kandydata, własnoręcznie podpisane,
 2. list motywacyjny, własnoręcznie podpisany,
 3. koncepcja funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki na najbliższe 3 lata,
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 5. kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 8 – letni okres zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2) niniejszego ogłoszenia,
 6. kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 5 – letni staż na stanowiskach kierowniczych (spełnienie warunków z pkt. 5 i pkt. 6 można udokumentować tymi samymi świadectwami pracy czy też dokumentami),
 7. stosowne oświadczenia wynikające z pkt 2, ppkt 5,6,7,8 niniejszego ogłoszenia,
 8. wyrażenie zgody na powołanie na Członka Zarządu Spółki,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Członka Zarządu,
 10. inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem na stanowisko Członka Zarządu PUK Sp. z o. o.

Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i koncepcji.

5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Członków Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Członka Zarządu.

6. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 5 74-100 Gryfino, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Rada Nadzorcza PUK Sp. z o.o. w Gryfinie – Konkurs na stanowisko Członka Zarządu PUK Sp. z o.o. w Gryfinie - Nie otwierać". Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 22.06.2018 r do godz. 15.00

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów niewybranych w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie spółki, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko

Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o. o.

z siedzibą w Gryfinie, ul. Szczecińska 5; 74-100 Gryfino

 

Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie przy ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino (Spółka).

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego regulaminu.
 1. Rada może wyjątkowo zaprosić do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym lub w poszczególnych jego czynnościach osoby lub przedsiębiorców w charakterze doradców, o ile wymaga tego sprawność, poziom merytoryczny postępowania kwalifikacyjnego lub inne uzasadnione powody.
 1. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:
  1. ukończone wyższe studia,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
  4. posiadanie zgód korporacyjnych, o ile w przypadku danego kandydata mają one zastosowanie,
  5. posiadanie wiedzy o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, a w szczególności znajomość branż, w tym znajomość obowiązujących rozwiązań normatywno-prawnych regulujących obszar działalności Spółki,
  6. znajomość zasad zarządzania i kierowania zespołami pracowników,
  7. posiadanie umiejętności i doświadczenia w zarządzaniu strategicznym,
  8. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,
  9. podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
 1. Zasady postępowania kwalifikacyjnego:
 1. Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki przy ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino, w godzinach 9.00 – 15.00, w terminie do 22.06.2018 r, w zamkniętych podwójnych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu”. W przypadku złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data doręczenia zgłoszenia. Złożenie zgłoszenia zostanie potwierdzone z oznaczeniem daty i godziny przyjęcia przez sekretariat Spółki.
 1. Data otwarcia zgłoszeń kandydatów. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu przyjmowania zgłoszeń.
 1. Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki. O terminie, godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
 1. Termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce. Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce w siedzibie Spółki, w zakresie ustalonym przez Radę Nadzorczą.

Lista dokumentów, które zostaną udostępnione osobom przystępującym do postępowania kwalifikacyjnego:

 • Umowa Spółki,
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2016,
 • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dokumenty zostaną udostępnione od dnia publikacji ogłoszenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. życiorys (cv),
  2. list motywacyjny,
  3. oryginał lub odpis lub kopię ukończenia studiów wyższych,
  4. oryginały lub odpisy lub kopie świadectw pracy za cały okres zatrudnienia oraz zaświadczenie o zatrudnieniu w aktualnym miejscu pracy, o ile kandydat jest zatrudniony,
  5. zgody korporacyjne, o ile w przypadku danego kandydata mają one zastosowanie,
  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  7. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  8. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem – numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
  9. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzanym postępowaniem kwalifikacyjnym.
 1. Odpisy lub kopie dokumentów, o których stanowi punkt 5 mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany będzie przedstawić oryginały lub urzędowe odpisy poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 1. Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Spółki, oraz w gazetach takich jak: 7 Dni Gryfina, Gazeta Gryfińska, Kurier Szczeciński, a także portali pośrednictwa pracy (pracuj.pl) oraz igryfino.pl w terminie do 14 dni, od dnia podjęcia przez Radę nadzorczą uchwały o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu.
 1. Z otwarcia zgłoszeń kandydatów sporządza się protokół, który zawiera numer porządkowy oferty, imię i nazwisko kandydata oraz szczegółowy wykaz złożonych dokumentów i zaświadczeń. Po sporządzeniu protokołu zgłoszeń, kopie zgłoszeń kandydatów mogą zostać przekazane specjalistycznemu podmiotowi z zakresu doradztwa personalnego w celu przeprowadzenia pomocniczego postępowania kwalifikacyjnego zakończonego raportem z oceny kandydata.
 1. Na potrzeby udokumentowania postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza pozostawia w swojej dokumentacji kopie dokumentów zwróconych kandydatom.
 1. Kolejność przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami ustala Rada.
 1. Rada przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
 1. wiedzę z zakresu działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość obowiązujących rozwiązań normatywno – prawnych regulujących obszar branży, w której działa Spółka,
 3. wiedzę i doświadczenie z zakresu umów branżowych i działalności operacyjnej,
 4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 5. umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu strategicznym,
 6. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 7. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 8. kompetencje menedżerskie kandydata,
 9. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
 1. Ocena kandydata dokonywana jest przez Radę na jednakowych zasadach oceny kandydata.
 1. Ocenę kandydata, wyrażoną liczbą punktów przyznawanych przez Radę Nadzorczą (w odniesieniu do ustalonej maksymalnej liczby punktów), dokonuje się w następujących aspektach:
 1. ocena udzielonych odpowiedzi na zadawane pytanie,
 2. ocena stopnia spełnienia kryteriów przyjętych w postępowaniu kwalifikacyjnym, określonych w punkcie 3 niniejszego Regulaminu,
 1. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym bierze udział kandydat będący dotychczasowym członkiem Zarządu Spółki, Rada dokona również oceny działalności kandydata za okres zajmowania przez niego stanowiska w Spółce.
 1. Oceny kandydatów dokonane przez doradcę, o którym stanowi w pkt. 2 niniejszego Regulaminu, mają charakter pomocniczy w ocenie predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji kandydatów, umożliwiając wybór najlepszego kandydata w trakcie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na powołanie na stanowisko Członka Zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na to stanowisko kolejnemu, najwyżej ocenionemu kandydatowi lub powtórzyć postępowanie kwalifikacyjne.
 1. Rada powiadamia pocztą elektroniczną kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach na podany w zgłoszeniu adres e mail.
 1. Z prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
 1. datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
 2. imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
 3. listę kandydatów biorących udział w postępowaniu,
 4. opis przeprowadzonych czynności, w tym treść przeprowadzonych rozmów z kandydatami,
 5. kopie kart oceny kandydatów,
 6. treść podjętych uchwał.
 1. Rada Nadzorcza, jak też Wspólnik mogą w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata/ów. Rada powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 14-05-2018 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 15-05-2018 14:21