Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 5,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000133946, wysokość kapitału zakładowego 15.913.000,00 zł, NIP 858-000-74-76, REGON 811195875

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW

LP

Typ pojazdu

Nr rejestracyjny,

rok produkcji

Cena wywoławcza

netto

brutto

1

Polonez FSO TRUCK

karawan

ZGR T664,

2000 r.

1.200,00 zł

1.476,00 zł

2

Renault Midlum 150  bramowiec

ZGR 31LG,

2001 r.

16.000,00 zł

19.680,00 zł

3

Lublin

samochód ciężarowy

SMD 1078,

1997 r.

1.200,00 zł

1.476,00 zł

4

Jelcz

piaskarka

SZC 621U,

1985 r.

4.000,00 zł

4.920,00 zł

5

Volkswagen 2DM LT28  samochód osobowy

ZGR 41CT,

1998r.

1.600,00 zł

1.968,00 zł

6

Renault Premium 260  śmieciarka

ZGR 30LG,

2001r.

16.000,00 zł

19.680,00 zł

7

Star 1142

samochód ciężarowy

SCA 364B,

1989r.

4.000,00 zł

4.920,00 zł

8

KIA K2700

samochód ciężarowy

ZGR 11YA,

2001r.

1.200,00 zł

1.476,00 zł

 

 

Pojazdy można oglądać na terenie bazy transportu PUK sp. z o.o. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie,
w dni robocze w godz. 8:00 do 14:00.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Pan Piotr Lisiecki nr telefonu 91 416 30 51 wew. 174

 

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO

 

 1. Przetarg  ma charakter publiczny.
 2. Przetarg prowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie. Dla ważności prac komisji wymagana jest obecność przynajmniej trzech członków.
 3.  W przetargu nie mogą brać udziału:
 1. osoby wchodzące w skład Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
 2. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. powyżej.
 1. Do obowiązków komisji należy m.in. zamieszczenie ogłoszenia o przetargu, zebranie ofert, wybór oferty oraz sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu zawierającego:
 1. oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
 2. imiona i nazwiska członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
 3. wyspecyfikowanie  środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży,
 4. wysokość ceny wywoławczej,
 5. wysokość ceny nabycia,
 6. imię i nazwisko nabywcy,
 7. wnioski i oświadczenia członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
 8. podpisy członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej
 1. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż wywoławcza.
 2. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w przetargu:
 1. Oferty należy składać w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta musi zawierać:
 1. imię i nazwisko, PESEL, adres uczestnika przetargu, gdy jest osobą fizyczną,
 2. nazwę (firmę) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, numer NIP, REGON i informację o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo numer NIP, REGON i KRS, ze wskazaniem Sądu i Wydziału, w którym podmiot jest zarejestrowany,
 3. numer telefonu,
 4. datę sporządzenia oferty,
 5. oferowaną cenę brutto i sposób jej zapłaty,
 6. oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 1. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnik przetargu akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu, projektu umowy, zapoznał się ze stanem technicznym sprzedawanych pojazdów, a w przypadku pojazdów, na które złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego sprzętu.
 2. Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom ani nie może być przedmiotem negocjacji miedzy stronami.
 3. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty.
 1. Komisja na posiedzeniu niejawnym wybiera ofertę najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
 2. Komisja przetargowa wybierze ofertę z najwyższą ceną zaoferowaną za poszczególne pojazdy. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 3. W razie złożenia równorzędnych ofert na ten sam pojazd, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 4. Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, o których mowa w ppkt. 3 o terminie dodatkowego przetargu ustnego oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
 5. W trakcie przetargu ustnego ograniczonego oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 6. O wynikach przetargu komisja zawiadamia wszystkich uczestników przetargu na piśmie (fax, email) w terminie 3 dni od jego zakończenia.
 7. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie złożył oferty odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
 8. Komisja przetargowa zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, oraz o skutkach uchylenia się od jej zawarcia, o których mowa w pkt 9 ppkt 7.
 1. Termin, miejsce i tryb składania oferty oraz okres związania ofertą:
 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1) i złożyć w jednej z form:
  1. pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 5 sekretariat, lub
  2. faksem na numer 91 416 30 51 wew. 116, lub 91 416 20 51, lub
  3. e-mailem na adres: sekretariat@puk.gryfino.pl

do dnia 10 kwietnia 2017r. do godz. 10:00

Na kopercie / faksie / w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Wykonawcy wraz z tytułem: „Oferta przetargowa na zakup pojazdu”.

 1. Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.
 2. Komisja przetargowa bez podania przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg przed terminem składania ofert oraz unieważnić przetarg po terminie ich składania.
 1. Realizacja transakcji.
 1. Data podpisania umowy sprzedaży, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania umowy.
 3. Po wpłaceniu w kasie Spółki lub na rachunek bankowy Deutsche Bank PBC S.A. w Szczecinie 38 1910 1048 2217 0107 7612 0001 całej ceny nabycia, sprzedający wystawi fakturę VAT, która będzie dowodem zakupu.
 4. Wydanie środka trwałego nabywcy następuję niezwłocznie po wpłaceniu pełnej ceny nabycia, na podstawie protokołu przekazania.
 5. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan środka trwałego objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.
 6. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.
 7. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy, bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez zbywcę terminie, organizator przetargu może od zawarcia umowy odstąpić. W takim przypadku organizator przetargu ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 

W załączeniu:

- formularz ofertowy

- wzór umowy sprzedaży

- zdjęcia

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Zabadała 21-03-2017 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Zabadała 21-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Marta Zabadała 21-03-2017 14:34