Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 5,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000133946, wysokość kapitału zakładowego 15.913.000,00 zł, NIP 858-000-74-76, REGON 811195875

Typ pojazdu

Nr rejestracyjny, rok produkcji

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Wysokość postąpienia

Polonez FSO TRUCK karawan

ZGR T664,

2000 r.

1.500,00 zł

150,00 zł

15,00 zł

Renault Midlum 150  bramowiec

ZGR 31LG,

2001 r.

20.000,00 zł

2.000,00 zł

200,00 zł

Lublin

samochód ciężarowy

SMD 1078,

1997 r.

1.500,00 zł

150,00 zł

15,00 zł

URSUS C-385

ciągnik rolniczy

ZGR 03WH,

1976r.

6.000,00 zł

600,00 zł

60,00 zł

Jelcz

piaskarka

SZC 621U,

1985r.

5.000,00 zł

500,00 zł

50,00 zł

KIA K2700

samochód ciężarowy

ZGR 11YA,

2001r.

1.500,00 zł

150,00 zł

15,00 zł

Volkswagen 2DM LT28  samochód osobowy

ZGR 41CT,

1998r.

2.000,00 zł

200,00 zł

20,00 zł

Renault Premium 260  śmieciarka

ZGR 30LG,

2001r.

20.000,00 zł

2.000,00 zł

200,00 zł

Star 1142

samochód ciężarowy

SCA 264B,

1989r.

5.000,00 zł

500,00 zł

50,00 zł

OGŁASZA PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW

 

Przetarg (licytacja) odbędzie się 15.03.2017 r. o godz. 10:00

w siedzibie spółki przy ul. Szczecińskiej 5 w Gryfinie w Sali konferencyjnej.

Pojazdy można oglądać na terenie bazy transportu PUK sp. z o.o. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie, w dni robocze w godz. 8:00 do 14:00.

Podane ceny wywoławcze są cenami netto.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Pan Piotr Lisiecki nr telefonu 91 416 30 51 wew. 174

 

WADIUM

 

Warunkiem udziału w przetargu będzie wniesienie wadium. Wadium, z dopiskiem którego środka trwałego dotyczy, należy wpłacać w formie gotówki w kasie spółki przy ul. Szczecińskiej 5 w Gryfinie, lub przelewem na rachunek Deutsche Bank PBC S.A. w Szczecinie 38 1910 1048 2217 0107 7612 0001, tak aby pieniądze były wpłacone w kasie lub znalazły się na ww. koncie najpóźniej w dniu 15.03.2017 r. do godz. 9:00.

 

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI)

 

 1. Przetarg (licytacja) ma charakter publiczny.
 2. Przetarg (licytację) prowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie. Dla ważności prac komisji wymagana jest obecność przynajmniej trzech członków.
 3.  W licytacji nie mogą brać udziału:
 1. osoby wchodzące w skład Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
 2. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. powyżej.
 1. Do obowiązków komisji należy m.in. zamieszczenie ogłoszenia o przetargu (licytacji), przeprowadzenie licytacji oraz sporządzenie protokołu z przebiegu licytacji zawierającego:
 1. oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
 2. imiona i nazwiska członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
 3. wyspecyfikowanie  środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży,
 4. wysokość ceny wywoławczej,
 5. wysokość ceny nabycia,
 6. imię i nazwisko nabywcy,
 7. wnioski i oświadczenia członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
 8. podpisy członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej
 1. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż wywoławcza.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu (licytacji) jest wpłacenie wadium wynoszącego 10% ceny wywoławczej.
 3. Wadium w pełnej wysokości bez oprocentowania zwraca się w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu przetargu (licytacji) uczestnikom, którzy nie wygrali.
 4. Wadium uczestnika, który wygrał licytację zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
 5. Wadium przepada w całości, jeżeli uczestnik, który wygrał licytację uchyli się od zawarcia umowy.
 6. Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać:

a. dokument potwierdzający tożsamość,

b. w przypadku osób prawnych aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu,

c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszej transakcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.poz. 922 z późn. zm.),

d. w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami,

e. małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami.

 1. Uczestnicy przetargu (licytacji) złożą stosowane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu, wzoru umowy, a także ze stanem technicznym i prawnym środka trwałego, którego kupnem są zainteresowani.
 2. Po otwarciu licytacji prowadzący podaje do wiadomości przedmiot licytacji, jego cenę wywoławczą, termin uiszczenia ceny nabycia, zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji, które zaszły po ogłoszeniu licytacji.
 3. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży.
 4. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu, pod warunkiem, że zgłosi on minimum jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 5. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie sumy, za którą uczestnik chce nabyć jej przedmiot.
 6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej środka przeznaczonego do sprzedaży (dopuszcza się zaokrąglenie w górę do pełnych dziesiątek złotych).
 7. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
 8. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 9. Nabywca zobowiązany jest zapłacić pozostałą cenę nabycia (ponad kwotę wadium) w kasie Spółki, niezwłocznie po wygraniu przetargu (licytacji) na podstawie otrzymanej faktury vat. Faktura vat wystawiona zostanie w terminie do 2 dni roboczych od zakończenia przetargu.
 10. Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia.
 11. Po zapłaceniu ceny przez nabywcę, strony zawrą umowę sprzedaży w formie pisemnej
 12. Wydanie środka trwałego nabywcy następuję niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 13. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan środka trwałego objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.

zdjęcia pojazdów w załączeniu

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Zabadała 06-03-2017 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Zabadała 06-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Marta Zabadała 06-03-2017 13:58