Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIEBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 5, zarejestrowane
w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000133946, wysokość kapitału zakładowego 15.913.000,00 zł,
NIP 858-000-74-76, REGON 811195875

zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1450z późn. Zm.) pn.:

 

„KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE  UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH  SP. Z O.O. W GRYFINIE”

 

 

 I Przedmiot i zakres świadczenia usług przez brokera ubezpieczeniowego.

W ramach obsługi brokerskiej Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania w interesie i na rzecz Zamawiającego działań zmierzających do osiągnięcia optymalnych warunków umowy ubezpieczenia.  W szczególności do zadań brokera ubezpieczeniowego należeć będzie:

 1. Świadczenie usług związanych z planowaniem i organizacją ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Opracowanie i zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do ubezpieczenia.
 3. Analiza ryzyka ubezpieczeniowego występującego w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz prowadzoną działalnością.
 4. Budowa kompleksowego programu ubezpieczeniowego i współpraca przy jego wdrażaniu: określenie zakresu ryzyk, które mają być ubezpieczone, wybór formy i systemu ubezpieczenia, określenie sum bądź limitów ubezpieczenia.
 5. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; przygotowanie SIWZ; udział w procedurach wyboru zakładu ubezpieczeń.
 6. Reprezentowanie, pośrednictwo i doradztwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia oraz wykonywaniu przy udziale Zamawiającego zawartych umów ubezpieczenia.
 7. Aktywne uczestnictwo w procedurach odszkodowawczych, likwidacji szkód oraz czynnościach spornych w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.
 8. Doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego.
 9. Prowadzenie bieżących analiz szkodowości i raportowanie.
 10. Analiza i propozycja weryfikacji obecnych umów ubezpieczeniowych.
 11. Przeprowadzenie dla pracowników przedsiębiorstwa, przynajmniej raz w roku w siedzibie Zamawiającego, bezpłatnego szkolenia z zakresu wiedzy ubezpieczeniowej oraz procedur likwidacji szkód.

 

II Wymagania stawiane Wykonawcom.

W konkursie organizowanym przez PUK sp. z o.o. w Gryfinie, zwanym dalej Zamawiającym, mogą wziąć udział brokerzy ubezpieczeniowi zwani dalej Wykonawcami spełniający poniższe wymagania:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności brokerskiej wymagane przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1450z późn. zm.).
 2. Działają nieprzerwanie na polskim rynku ubezpieczeniowym nie krócej niż 5 lata.
 3. Posiadają siedzibę, oddział lub przedstawiciela na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 4. Uczestniczyli w okresie ostatnich 5 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), w co najmniej 5 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczyciela, prowadzonych zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
 5. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu, w okresie ostatnich 5 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), usług brokerskich dla przedsiębiorstwa o zbliżonym profilu działalności do Zamawiającego.
 6. Posiadają umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej. W polisie musi występować klauzula obejmująca odpowiedzialność za rażące niedbalstwo.

 

III Wymagane dokumenty.

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru.
 3. Oświadczenie o wpisie do rejestru brokerów ubezpieczeniowych wykonujących działalność brokerską.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 6. Wykaz klientów, którym Wykonawca świadczył usługi brokerskie na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej w okresie ostatnich 5 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), ze wskazaniem profilu działalności.
 7. Dokumenty potwierdzające, że usługi brokerskie zostały wykonane należycie.
 8. Oświadczenie potwierdzające udział Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe, prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie ostatnich 5 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu) wraz z listą tych postępowań.
 9. Oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób wraz z podaniem ilości osób posiadających licencję brokerską.
 10. Aktualna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.
 11. Oświadczenie o dokładnym miejscu posiadania palcówki/siedziby Wykonawcy w zakresie obsługi Zamawiającego oraz wskazanie osób przypisanych do obsługi Zamawiającego.
 12. Wstępny projekt umowy o świadczenie usług brokerskich.

 

IV Zawartość oferty.

Oferta Wykonawcy oprócz dokumentów, o których mowa w pkt. III powinna zawierać:

 1. Wstępną koncepcję obsługi ubezpieczeniowej Zamawiającego, w tym opis:
 1. przeprowadzenia analizy ryzyka w celu przygotowania programu ubezpieczeniowego,
 2. współpracy w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej,
 3. wstępnej koncepcji procesu likwidacji szkód i roszczeń odszkodowawczych od zakładu ubezpieczeniowego (procedury likwidacji szkód, metody kontroli nad przebiegiem procesu likwidacji wraz ze zbiorczym ich raportowaniem oraz informowaniem i współdziałaniem z Zamawiającym, z uwzględnieniem obiegu dokumentów).

 

V Informacje ogólne.

 1. Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym konkursie ofert.
 2. Wymagane dokumenty powinny być podpisane przez Wykonawcę bądź osobę mającą prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu.
 3. Wszystkie dokumenty przedstawione w postaci kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę.

4.   Z tytułu wykonywanych obowiązków wynikających z zawartej umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w postaci prowizji brokerskiej płatnej wyłącznie przez zakłady ubezpieczeń, które będą wybierane przez Zamawiającego w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

5.   Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał Wykonawcy szczegółowych informacji innych niż ogólnie dostępne, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego.

6.   Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego konkursu.

 

VI Składanie ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na świadczenie usług brokerskich w zakresie ubezpieczenia majątku
i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Gryfinie

 

Oferty należy składać do 04.08.2016 r. do godz. 1100 w siedzibie Spółki, ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino, w sekretariacie.

 

VII Zastrzeżenia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
 2. Unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.
 3. Przedstawienia do zawarcia własnej wersji umowy.

 

VIII Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym

 1. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące postępowania konkursowego należy kierować pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino lub numer faxu 91 416 30 51 w. 116 lub e-mailem na adres: sekretariat@puk.gryfino.pl
 2. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Marta Zabadała tel. 91 402 39 45

 

Sporządziła: M. Zabadała

                                                                                                          Zatwierdził:

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Zabadała 26-07-2016 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Zabadała 26-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Marta Zabadała 26-07-2016 11:53