Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW na terenie ujęcia wody Tywa w Gryfinie

 

Gryfino: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100kW na terenie ujęcia wody TYWA w Gryfinie

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

            Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie informuje o wyniku postępowania na:

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100kW na terenie ujęcia wody TYWA w Gryfinie”

 

ogłoszonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.puk.gryfino.pl  dnia 01.06.2016r.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 12 ofert:

 1. SOLARTIME sp. z o.o.

          ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów

         Liczba pkt w kryterium CENA – 95%: 14,04 pkt

         Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -5%: 4,67 pkt

          Łączna punktacja: 18,71 pkt

 

 1. Mariusz Kopija prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

PROJ – MONT Mariusz Kopija

ul. Sportowa 4, Chwarstnica, 74-100 Gryfino

            Liczba pkt w kryterium CENA – 95%: 84,26 pkt

             Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -5%: 4,38 pkt

            Łączna punktacja: 88,64 pkt

 

 1. Master Tech Projekt Sp. z o.o. Sp.K.

Ustowo 40/2, 70-001 Szczecin

Liczba pkt w kryterium CENA – 95%: 28,09 pkt

Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -5%: 5 pkt

Łączna punktacja: 33,09 pkt

 

 1. Andrzej Paciorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

LAB – ENERGY Andrzej Paciorek

ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz

            Liczba pkt w kryterium CENA – 95%: 67,46 pkt

            Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -5%: 4,38 pkt

           Łączna punktacja: 71,84 pkt

 

 1. ENERGIA W KOGENERACJI EWK S.A.

ul. Karola Miarki 250, 44-189 Wilcza

            Liczba pkt w kryterium CENA – 95%: 52,95 pkt

            Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -5%: 4,67 pkt

           Łączna punktacja: 57,62 pkt

 

 1. VOTRE Projekt sp. z o.o.

ul. Ks. Roboty 126, 44-186 Gierałtowice

           Liczba pkt w kryterium CENA – 95%: 24,36 pkt

         Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -5%: 4,38 pkt

          Łączna punktacja: 28,74 pkt

 

 1. Tomasz Piotrowiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Tomasz Piotrowiak ENERGODESIGN

ul. Sobieskiego 2b/1, 63-900 Rawicz

Liczba pkt w kryterium CENA – 95%: 48,44 pkt

Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -5%: 4,67 pkt

Łączna punktacja: 53,11 pkt

 

 1. Jolanta Skorut – Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej Skorut – Zając Jolanta

ul. 1 Maja 138, 32-440 Sułkowice

Liczba pkt w kryterium CENA – 95%: 40,30 pkt

Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -5%: 4,38 pkt

Łączna punktacja: 44,68 pkt

 

 1. Stefan Pietras prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

PETRA Stefan Pietras

ul. Matejki 6a/4, 71-615 Szczecin

Liczba pkt w kryterium CENA – 95%: 95 pkt

Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -5%: 4,38 pkt

Łączna punktacja: 99,38 pkt

 

 1. AGROBIOENERGIA Krzysztof i Marcin Wasa Sp.J. 

Łętowice 166, 33-121 Bogumiłowice

Liczba pkt w kryterium CENA – 95%: 53,50 pkt

Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -5%: 4,38 pkt

Łączna punktacja: 57,88 pkt

 

 

 1. Elektrownie Wodne Zeneris sp. z o.o.

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań

Liczba pkt w kryterium CENA – 95%: 28,52 pkt

Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -5%: 4,38 pkt

Łączna punktacja: 32,90 pkt

 

 1. PHOENIX ENERGY sp. z o.o.

ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin

Liczba pkt w kryterium CENA – 95%: 63,37 pkt

Liczba pkt w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA -5%: 4,38 pkt

Łączna punktacja: 67,75 pkt

II.    Wybrano ofertę:

firma (nazwa): Stefan Pietras prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PETRA Stefan Pietras

adres: ul. Matejki 6a/4, 71-615 Szczecin

Uzasadnienie wyboru: największa uzyskana liczba punktów. Ponadto wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu, a cena oferty mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

zamieszczono dnia 16 czerwca 2016r. (ogłoszenie w pdf w załącznikach do pobrania)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZMIANY OGŁOSZENIA

 1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).6. a)

W ogłoszeniu jest: Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace projektowe zgodnie z:

 1. Koncepcją stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie (koncepcja zostanie Wykonawcy przekazana przed przystąpieniem do prac projektowych),

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace projektowe zgodnie z:

 1. Koncepcją stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które omyłkowo mogły się pojawić w KONCEPCJI powinny być rozumiane jako wskazanie standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie przy realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, a do realizacji usługi mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów o równoważnych lub wyższych parametrach niż przewiduje KONCEPCJA. W stosunku do opisanych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

 

Powyższa zmiana ogłoszenia o zamówieniu stanowi integralną część ogłoszenia.

Zamawiający zamieszczając dodatkowe informacje w ogłoszeniu o zamówieniu nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Zmiana i koncepcja w załącznikach.

zmiana z dnia 10 czerwca 2016r.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMIANY OGŁOSZENIA

W TYM ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT NA 14.06.2016r. do godz. 12:00

 1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2)

W ogłoszeniu jest: TERMIN WYKONANIA: stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Termin wskazany przez Wykonawcę w pkt. 4 oferty cenowej liczony w tygodniach nie może być dłuższy niż 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być: TERMIN WYKONANIA: stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Termin wskazany przez Wykonawcę w pkt. 4 oferty cenowej liczony w tygodniach nie może być dłuższy niż 16 tygodni od daty zawarcia umowy.

 1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1)

W ogłoszeniu jest: (1) cena – 95% (2) termin wykonania zamówienia – 5% (Proponowany przez Wykonawcę termin należy wpisać w pkt. 4 oferty cenowej, liczony w tygodniach. Z zastrzeżenie, że termin ten nie może być dłuższy niż 10 tygodni od daty zawarcia umowy.)

W ogłoszeniu powinno być: (1) cena – 95% (2) termin wykonania zamówienia – 5% (Proponowany przez Wykonawcę termin należy wpisać w pkt. 4 oferty cenowej, liczony w tygodniach. Z zastrzeżenie, że termin ten nie może być dłuższy niż 16 tygodni od daty zawarcia umowy.)

 1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.2)

W ogłoszeniu jest: Opis sposobu punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – 95% i terminu wykonania zamówienia – 5%. Ocena złożonych ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:

CENA – 95%

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

   najniższa zaoferowana cena

-------------------------------------------      x 100pkt. x 95%

cena zaoferowana w badanej ofercie

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 5%

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin wykonania zamówienia”:

   najkrótszy zaoferowany termin wykonania zamówienia

------------------------------------------------------------------ x 100 pkt. x 5 %

termin wykonania zamówienia oferty ocenianej

 

Termin wskazany przez Wykonawcę w pkt. 4 oferty cenowej liczony w tygodniach nie może być dłuższy niż 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – 95% i terminu wykonania zamówienia – 5%. Ocena złożonych ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:

CENA – 95%

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

 

   najniższa zaoferowana cena

-------------------------------------------      x 100pkt. x 95%

cena zaoferowana w badanej ofercie

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 5%

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin wykonania zamówienia”:

 

   najkrótszy zaoferowany termin wykonania zamówienia

------------------------------------------------------------------ x 100 pkt. x 5 %

termin wykonania zamówienia oferty ocenianej

 

Termin wskazany przez Wykonawcę w pkt. 4 oferty cenowej liczony w tygodniach nie może być dłuższy niż 16 tygodni od daty zawarcia umowy.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: VI.1)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 10.06.2016r. godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino - sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 14.06.2016r. godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino - sekretariat.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany ogłoszenia stanowią integralną część ogłoszenia o zamówieniu.

zamieszczone dnia 7 czerwca 2016r.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – usługa

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 416 30 51,

fax. 91 416 30 51 wew. 116, e-mail: sekretariat@puk.gryfino.pl.

INFORMACJE DODATKOWE, tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1.6) Ocena spełniania warunków odbędzie się metodą spełnia – nie spełnia.

III.1.7) Beneficjent ma obowiązek wykluczenia wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, iż istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.8) Niedopuszczalne jest zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na: (1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowe, (2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, (3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, (4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Opis sposobu punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – 95% i terminu wykonania zamówienia – 5%. Ocena złożonych ofert zostanie dokonana wg następującego wzoru:

CENA – 95%

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

 

   najniższa zaoferowana cena

-------------------------------------------      x 100pkt. x 95%

cena zaoferowana w badanej ofercie

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 5%

Sposób przyznania punktów w kryterium „termin wykonania zamówienia”:

 

   najkrótszy zaoferowany termin wykonania zamówienia

------------------------------------------------------------------ x 100 pkt. x 5 %

termin wykonania zamówienia oferty ocenianej

 

Termin wskazany przez Wykonawcę w pkt. 4 oferty cenowej liczony w tygodniach nie może być dłuższy niż 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 SEKCJA VI. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

VI.3.1) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że w ogłoszeniu o zamówieniu została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany.

 

Powyższa zmiana ogłoszenia o zamówieniu stanowi integralną część ogłoszenia.

Zamawiający zamieszczając dodatkowe informacje w ogłoszeniu o zamówieniu nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

zamieszczone dnia 2 czerwca 2016r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 416 30 51,

fax. 91 416 30 51 wew. 116, e-mail: sekretariat@puk.gryfino.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100kW na terenie ujęcia wody TYWA w Gryfinie

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Zamawiający zleca wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100kW na terenie ujęcia wody TYWA w Gryfinie.
 2. Dokumentacja projektowa winna obejmować w szczególności zakres:
 1. symulację uzysków energetycznych;
 2. dobór instalacji fotowoltaicznej do zapotrzebowania na energię elektryczną urządzeń zamontowanych na Ujęciu Wody Tywa;
 3. obliczenia dotyczące konstrukcji wsporczej;
 4. projekt konstrukcji wsporczej;
 5. dobór inwerterów (falowników);
 6. rozmieszczenie ogniw plan sytuacyjny;
 7. wykonanie projektu elektrycznego instalacji fotowoltaicznej przy zapewnieniu jak najwyższej sprawności przesyłu prądu pomiędzy ogniwami a instalacją wewnętrzną rozmieszczoną w budynkach ujęcia;
 8. dobór urządzeń ochronnych, przepięciowych;
 9. wykonanie projektu skrzyni rozdzielczej instalacji fotowoltaicznej.
 1. W skład dokumentacji projektowej wchodzi:
 1. projekty budowlane i wykonawcze - w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu formie elektronicznej na płycie DVD z zawartością tekstową i graficzną (zapisany w postaci plików kompatybilnych z programami Auto-CAD, Word, Norma PRO oraz pliku PDF);
 2. kosztorys inwestorski – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu formie elektronicznej na płycie DVD z zawartością tekstową i graficzną (zapisany w postaci plików kompatybilnych z programami Auto-CAD, Word, Norma PRO oraz pliku PDF);
 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu formie elektronicznej na płycie DVD z zawartością tekstową i graficzną (zapisany w postaci plików kompatybilnych z programami Auto-CAD, Word, Norma PRO oraz pliku PDF).
 1. Mapa do celów projektowych po stronie Zamawiającego.
 2. Pozostałe materiały i zgody niezbędne do zaprojektowania instalacji po stronie Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace projektowe zgodnie z:
 1. Koncepcją stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie (koncepcja zostanie Wykonawcy przekazana przed przystąpieniem do prac projektowych),
 2. obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
 3. wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;
 4. dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
 5. dokumentacja powinna być opatrzona w wykaz opracowań,
 6. informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności bez używania nazw własnych, odniesienia do konkretnego wyrobu, źródła, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może dokonać opisu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i Wykonawca określił zakres równoważności. Wykonawca dokonując opisu w dokumentacji za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Opisy w dokumentacji winny określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy;
 7. projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem;
 8. projekty powinny być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej. Podpisane przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia;
 9. dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. rozwiązywać każdy szczegół, element w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań, uzupełnień;
 10.  w zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej należy ująć wszelkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania;
 11. każdy rysunek ma być podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzającego.
 1. Odbiór przedmiotu umowy:
 1. dokumentem potwierdzającym odbiór kompletnej dokumentacji (przedmiotu zamówienia), będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez strony, potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia bez uwag i zastrzeżeń;
 2. Zamawiający zastrzega sobie 5 dni roboczych na weryfikację dokumentacji i podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.
 1. W przypadku powierzenia części prac do wykonania podwykonawcom, Wykonawca za działania i zaniechania podwykonawców ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.
 2. Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców.
 3. Sposób obliczenia ceny i warunki płatności:
 1. cena jest ceną ryczałtową i nie podlega waloryzacji podczas realizacji zamówienia.
 2. sposób obliczenia ceny: należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 3. podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy;
 4. zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego  prawidłowo wystawionej faktury.
 1. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych przystąpić do sprawowania osobistego nadzoru autorskiego nad realizacją projektowanej instalacji fotowoltaicznej.
 2. Odpłatność za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektowanej inwestycji, wykonywanego na żądanie Zamawiającego, nastąpi według cen jednostkowych zawartych w wybranej ofercie. Płatne zbiorczo w terminie do 30 dni po upływie miesiąca,
  w którym miały miejsce osobiste wizyty i doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Szacunkowa, która jednocześnie stanowi maksymalną, ilość wizyt w okresie realizacji inwestycji wynosi 10 wizyt.

Określona ilość wizyt w ramach nadzoru autorskiego jest ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego co do ilości faktycznie wykonanych wizyt w toku realizacji umowy.

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również:
 1.  wynagrodzenie za przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 2. wynagrodzenie za udział w pracach komisji przetargowej, której celem będzie przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
 1. Gwarancja: Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia, która obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektów i urządzeń, wykonanych na podstawie dokumentacji, jednak nie krócej niż 3 lata od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Umowa zawarta w toku niniejszego postępowania w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, będzie nakładała na Wykonawcę wybranego w toku niniejszego postępowania obowiązek współpracy z Zamawiającym koniecznej w celu prawidłowej realizacji umowy o przyznanie pomocy, tj. w szczególności  dostarczania wszelkich dokumentów  w treści, formie i terminach żądanych przez jednostkę finansującą, a wskazanych Wykonawcy oddzielnym pismem przez Zamawiającego.

II.2) TERMIN WYKONANIA: stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Termin wskazany przez Wykonawcę w pkt. 4 oferty cenowej liczony w tygodniach nie może być dłuższy niż 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 1.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
 • III.1.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
 • III.1.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
 • III.1.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
 • III.1.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

 • III.2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w sekcji III.1) niniejszego ogłoszenia, wraz z ofertą należy złożyć:
  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia)

W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

 • III.3) INNE DOKUMENTY
 1. formularz ofertowy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) - należy wypełnić wszystkie pozycje w formularzu,
 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników ( jeżeli dotyczy),
 3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 3 albo zał. 4 do niniejszego ogłoszenia),

W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

 

III.4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy;
 2.  Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców;
 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
 4. Ofertę cenową składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
 5.  Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum zawierającą co najmniej:
  1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
  2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
  3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
 6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 - 5 niniejszego rozdziału.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: (1) cena – 95% (2) termin wykonania zamówienia – 5% (Proponowany przez Wykonawcę termin należy wpisać w pkt. 4 oferty cenowej, liczony w tygodniach. Z zastrzeżenie, że termin ten nie może być dłuższy niż 10 tygodni od daty zawarcia umowy.)

SEKCJA V: ZASADY PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

V.1) Na ofertę składają się:

V.2) Forma oferty: Oferta winna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

V.2)1) Sposób podpisania oferty: Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

V.2)2) Forma i sposób złożenia oferty:

a) pocztą lub osobiście w kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. 74-100 Gryfino ul. Szczecińska 5 - sekretariat, lub

b) faksem na numer 91 416 30 51, lub 91 416 20 51, lub

c) e-mailem na adres: sekretariat@puk.gryfino.pl

 

VI. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

VI.1) Termin składania ofert: 10.06.2016r. godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino - sekretariat.

VI.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

VI.3) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty (zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego ogłoszenia).

VI.4) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”.

zamieszczone dnia 1 czerwca 2016r.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Muszalska 01-06-2016 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 01-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Muszalska 16-06-2016 14:06