Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. w Gryfinie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa  Zarządu PUK sp. z o.o. w Gryfinie i ogłasza niniejszym, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowiska Prezesa Zarządu Spółki. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne: posiadać wykształcenie wyższe prawnicze, techniczne lub ekonomiczne zakończone tytułem magistra, wykazać się co najmniej trzyletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, posiadać zdolność korzystania w pełni z praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, spełniać wymogi określone w przepisach prawa dla zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, mieć stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu, niekaralność. Oferty należy składać w siedzibie spółki, w Gryfinie, ul. Szczecińska 5 do dnia 11 marca 2016 r. do godz. 12.00.

 

Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PUK sp. z o.o. w Gryfinie

§ 1

1. Spółka jest spółką komunalną, w której wszystkie udziały są własnością Gminy Gryfino.

2. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.

3. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki.

4. Konkurs odbywa się w trzech fazach. Pierwsza polega na skontrolowaniu spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych, określonych w regulaminie. Decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do drugiej fazy konkursu podejmuje Rada Nadzorcza. Faza druga obejmuje ocenę kompetencji do zarządzania Spółką przedstawioną przez kandydatów, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz wybór dwóch najlepszych kandydatów dopuszczonych do trzeciej fazy. Trzecia faza obejmuje rozmowę kwalifikacyjną i ostateczną ocenę kandydatów, a jest przeprowadzana przez Radę Nadzorczą Spółki.

5. Z pierwszej i drugiej fazy konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie podlega opublikowaniu w Głosie Szczecińskim, na portalu http://www.pracuj.pl oraz na stronie internetowej Spółki: http://www.bip.puk.gryfino.pl, gdzie jest także zamieszczony regulamin konkursu.

§ 3

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne:

1. posiadać wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze lub ekonomiczne zakończone tytułem magistra

2. wykazać się co najmniej trzyletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

3. posiadać zdolność korzystania w pełni z praw publicznych

4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

5. spełniać wymogi określone w przepisach prawa dla zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych

6. mieć stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu.

7. niekaralność

§ 4

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. list motywacyjny (maksymalnie 2 strony)

2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem

3. dyplom ukończenia studiów wyższych

4. posiadane świadectwa pracy, zaświadczenie o nie zakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w spółkach handlowych lub innych podmiotach gospodarczych

5. oświadczenie o nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego; w przypadku wygrania konkursu kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

8. oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego

9. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku lustracyjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, wynikającymi z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r., poz. 1388).

10. aktualne (do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu

11. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach

12. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki.

§ 5

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej, nie podpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. w Gryfinie z dopiskiem: „Nie otwierać”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 11 marca 2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie (sekretariat) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wyznaczy termin posiedzeń konkursowych fazy pierwszej i drugiej po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert.

2. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. kandydatów niespełniających wymagań koniecznych określonych w § 3
 2. zawierające niekompletne, niepodpisane dokumenty wyszczególnione § 4
 3. złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert.

§ 7

Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do trzeciej fazy konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i elektroniczną na numer telefonu i adres internetowy na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych. Zawiadomienie na adres internetowy uważa się za skuteczne w przypadku nadania powiadomienia na wskazany przez kandydata adres.

Niestawiennictwo na wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej uważa się za rezygnację z konkursu.

Informacja o wynikach konkursu i zawarciu umowy na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandydata w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

§ 8

Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku, której ocenia się w szczególności:

 1. wiedzę o zakresie działania Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka;
 2. doświadczenie zawodowe;
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek komunalnych;
 4. znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 5. znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej.

§ 9

 1. Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu
 2. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;

2)   imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;

3)   listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;

4)   opis przeprowadzonych czynności;

5)   ocenę wszystkich kandydatów;

6)   podpisy członków Rady Nadzorczej.

 1. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach.

§ 10

 1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.
 2. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać Zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

§ 11

Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 26-02-2016 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 26-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2016 15:05