Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

OGLOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA PODDZIERŻAWĘ NA OKRES 8 LAT DWÓCH PAWILONÓW HANDLOWYCH NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO

RACHUNEK BANKOWY nr 38 1910 1048 2217 0107 7612 0001

Gryfino, dnia 10 września 2015 r.

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GRYFINIE

o g ł a s z a

I PRZETARG USTNY, NIEOGRANICZONY NA

PODDZIERŻAWĘ WRAZ Z OPŁATĄ ODSTĘPNEGO,

NA OKRES 8 LAT,

DWÓCH PAWILONÓW HANDLOWYCH

NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GRYFINIE, DZIAŁKA NR 163/1

Lp

Przedmiot poddzierżawy

Powierzchnia użytkowa

(sala sprzedaży + zaplecze socjalne)

Okres poddzierżawy

Przeznaczenie

Cena wywoławcza kwoty odstępnego do przetargu

Wadium

1.

 

Pawilon handlowy przy cmentarzu komunalnym w Gryfinie,

ul. Pomorska 1d

(lewa część od ulicy)

 

35,17+ 3,58 m2 = 38,75 m2

+ taras wystawowy, od strony zachodniej budynku

8 lat

Sprzedaż zniczy, wkładów, kwiatów i wiązanek pogrzebowych/

Sprzedaż akcesoriów do czyszczenia, pielęgnacji i wystroju grobów/

Usługi kamieniarskie, sprzedaż nagrobków

10.000,00 zł

5. 000,00 zł

2.

 

Pawilon handlowy przy cmentarzu komunalnym w Gryfinie,

ul. Pomorska 1e

(prawa część od ulicy)

 

35,17+ 3,58 m2 = 38,75 m2

+ taras wystawowy, od strony zachodniej budynku

8 lat

Sprzedaż zniczy, wkładów, kwiatów i wiązanek pogrzebowych/

Sprzedaż akcesoriów do czyszczenia, pielęgnacji i wystroju grobów/

Usługi kamieniarskie, sprzedaż nagrobków

15.000,00 zł

7. 500,00 zł

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.09.2015 r. O GODZ. 10:00

W SIEDZIBIE

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE,

UL. SZCZECIŃSKA 5, W SALI KONFERENCYJNEJ

 

Powierzchnia przeznaczona do poddzierżawy zostanie udostępniona do oględzin

w dniach od 21.09.2015 r. do 25.09.2015 r. w godz. od 10:00 do 14:00,

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91 416 30 51 wewn. 170

 

1. Miesięczna stawka czynszu za poddzierżawę 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 45,00 zł/m2 netto.

2. Ustalona stawka czynszu, o których mowa w pkt 1, podlegać będzie corocznej waloryzacji, w następujący sposób:

 • waloryzowana będzie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS, bez konieczności zmiany umowy,

 • zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia każdego roku trwania umowy

3. Oprócz czynszu Poddzierżawca zobowiązuje się do uiszczania opłat dodatkowych:

 • Opłaty za korzystanie z wody i odprowadzenie ścieków - wg zużycia wody ze wskazania wodomierza oraz stawek zgodnie z obowiązującą Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

 • Opłaty za korzystanie z energii elektrycznej - wg zużycia wykazanego przez licznik pomiaru energii elektrycznej oraz obowiązujących taryf;

 • Opłaty za dzierżawę gruntu pod obiektami, w wysokości wynikającej z obowiązującego zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w sprawie ustalenia stawek czynszu, stosownie do przeznaczenia dzierżawy, która na dzień 02.09.2015r. wynosi 1,57 zł/m2 zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.20.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 marca 2013r. oraz uwzględnieniem waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2013 i 2014.

 • Podatku od nieruchomości w wysokości wynikającej z obowiązującego Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino, stosownie do rodzaju nieruchomości, która na dzień 02.09.2015r. wynosi 17,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/238/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012r.

4. Poddzierżawca zobowiązany jest do gospodarowania wytwarzanymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, również prawa miejscowego. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi na nieruchomości niezamieszkałej Poddzierżawca będzie wnosił na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, w wysokości zgodnej ze złożoną do Urzędu MiG Gryfino deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Poddzierżawa pawilonu nr 1”d” stanowić będzie przejęcie części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 kodeksu pracy i tym samym z chwilą zawarcia umowy poddzierżawy, Poddzierżawca wstąpi z mocy prawa w stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym przez Dzierżawcę w tym pawilonie.

6. Poddzierżawca prowadzący działalność w pawilonie nr 1”d” zobowiązany jest do odkupienia od Dzierżawcy towaru i wyposażenia sklepu po cenach zakupu przez Dzierżawcę.

7. Dzierżawca zastrzega, iż w pawilonach może być prowadzona działalność handlowa, związana wyłącznie z funkcjonowaniem cmentarza w zakresie sprzedaży zniczy, wkładów, kwiatów i wiązanek pogrzebowych, sprzedaży akcesoriów do czyszczenia, pielęgnacji i wystroju grobów, usług kamieniarskich, sprzedaży nagrobków.

8. Wzory umów na poddzierżawę pawilonów handlowych stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. Udział w przetargu jest jednoznaczny z zapoznaniem się i przyjęciem warunków umów, o których mowa powyżej.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie w Deutsche Bank PBC S.A. w Szczecinie nr 38 1910 1048 2217 0107 7612 0001 w terminie do dnia 28.09.2015 r., z zaznaczeniem „przetarg na poddzierżawę pawilonu handlowego przy cmentarzu komunalnym w Gryfinie, ul. Pomorska 1d i/lub 1e”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto PUK Sp. z o.o. w Gryfinie.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do wylicytowanej opłaty odstępnego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie w dniu przetargu:

 1. dowodu wpłaty wadium,

 2. dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 3. w przypadku osób prawnych aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu,

 4. w przypadku osób fizycznych oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszej transakcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. -Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.),

 5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami,

 6. małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami,

 7. zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy, Urzędu Skarbowego oraz ZUS sporządzonych nie później niż 1 miesiąc przed datą przetargu.

Uczestnicy przetargu niespełniający warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu, nie zostaną dopuszczeni do przetargu.

 

Przetarg będzie ważny, bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, na wybrany pawilon.

Przetarg uważany będzie za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

 

Wylicytowane kwoty odstępnego na poszczególne pawilony wraz z podatkiem VAT, pomniejszone o wpłacone wadia, wyłonieni kandydaci na Poddzierżawców zobowiązani będą uiścić na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie w Deutsche Bank PBC S.A. w Szczecinie nr 38 1910 1048 2217 0107 7612 0001 w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu, a dowód wpłaty okazać przy zawieraniu umowy poddzierżawy.

Wyłonieni kandydaci na Poddzierżawców zobowiązani są zawrzeć umowę poddzierżawy w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu, nie wcześniej jednak niż po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie kwoty wylicytowanego odstępnego.

Warunkiem zawarcia umowy poddzierżawy z wyłonionymi kandydatami jest przedłożenie przez Poddzierżawcę oświadczenia w formie notarialnej o poddaniu się do egzekucji co do obowiązku opróżnienia lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy poddzierżawy lub w przypadku niewpłacenia wylicytowanej kwoty odstępnego we wskazanym powyżej terminie.

Wylicytowana kwota odstępnego nie będzie zaliczona na poczet czynszu, remontu lokalu, jak też nie będzie podlegała zwrotowi przy rozwiązaniu umowy lub po jej zakończeniu.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone im bez odsetek, w ciągu 3 dni od daty jego przeprowadzenia.

 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryfinie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie, uzyskać można w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie, przy ul. Szczecińskiej 5 pod nr tel. (91) 416 30 51 wewn. 170.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 10-09-2015 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 10-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Marta Zabadała 17-09-2015 10:35