Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

OGLOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż używanych pojazdów oraz tokarki stołowej.

TYP

POJAZDU

NR.REJESTRACYJNY,

ROK PRODUKCJI

CENA

WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ WADIUM WYSOKOŚĆ  POSTĄPIENIA
Jelcz śmieciarka

ZGR AM80

1998 r.

8 500,00 zł 850,00 zł 90,00 zł
KIA

ZGR T884

2000 r.

1 800,00 zł 180,00 zł 20,00 zł
Ciągnik Ursus

SZB 363B

1980 r.

5 000,00 zł 500,00 zł 50,00 zł
Jelcz WUKO

ZGR 62JK

1997r.

7 500,00 zł 750,00 zł 80,00
--- --- --- --- ---
Tokarka stołowa TUE 40 -- 5 000,00 zł 500,00 zł 50,00 zł

Przetarg (licytacja) odbędzie się 28.05.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki przy ul. Szczecińskiej 5 w Gryfinie w Sali konferencyjnej.

Pojazdy można oglądać na terenie bazy transportu PUK sp. z o.o. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie, w dni robocze w godz. 8:00 do 14:00.

Podane ceny wywoławcze są cenami netto.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Pan Piotr Lisiecki nr telefonu 91 416 30 51 wew. 174

 

WADIUM

Warunkiem udziału w przetargu będzie wniesienie wadium. Wadium, z dopiskiem którego środka trwałego dotyczy, należy wpłacać w formie gotówki w kasie spółki przy ul. Szczecińskiej 5 w Gryfinie, lub przelewem na rachunek Deutsche Bank PBC S.A. w Szczecinie 38 1910 1048 2217 0107 7612 0001, tak aby pieniądze były wpłacone w kasie lub znalazły się na ww. koncie najpóźniej w dniu 28.05.2015 r. do godz. 9:00.

 

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI)

 1. Przetarg (licytacja) ma charakter publiczny
 2. Przetarg (licytację) prowadzi trzyosobowa Komisja Likwidacyjna powołana przez Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie
 3. W licytacji nie mogą brać udziału:
 • osoby wchodzące w skład Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
 • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. powyżej.
 1. Do obowiązków komisji należy m.in. zamieszczenie ogłoszenia o przetargu (licytacji), przeprowadzenie licytacji oraz sporządzenie protokołu z przebiegu licytacji zawierającej:
 • oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
 • imiona i nazwiska członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
 • wyspecyfikowanie  środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży,
 • wysokość ceny wywoławczej,
 • wysokość ceny nabycia,
 • imię i nazwisko nabywcy,
 • wnioski i oświadczenia członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej,
 • podpisy członków Zakładowej Komisji Likwidacyjnej
 1. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż wywoławcza
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu (licytacji) jest wpłacenie wadium wynoszącego 10% ceny wywoławczej.
 3. Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu (licytacji) uczestnikom, którzy nie wygrali.
 4. Wadium uczestnika, który wygrał licytację zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
 5. Wadium przepada w całości, jeżeli uczestnik, który wygrał licytację uchyli się od zawarcia umowy.
 6. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu (licytacji) winny legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy są zobowiązani przedstawić aktualny odpis KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru. Przedstawiciele osób prawnych występujących w przetargu winny legitymować się stosownym umocowaniem do występowania w przetargu w imieniu osoby prawnej.
 7. Uczestnicy przetargu (licytacji) złożą stosowane oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu, wzoru umowy, a także ze stanem technicznym i prawnym środka trwałego, którego kupnem są zainteresowani.
 8. Po otwarciu licytacji prowadzący podaje do wiadomości przedmiot licytacji, jego cenę wywoławczą, termin uiszczenia ceny nabycia, zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji, które zaszły po ogłoszeniu licytacji.
 9. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży.
 10. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu, pod warunkiem, że zgłosi on minimum jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą.
 11. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie sumy, za którą uczestnik chce nabyć jej przedmiot.
 12. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej środka przeznaczonego do sprzedaży (dopuszcza się zaokrąglenie w górę do pełnych dziesiątek złotych).
 13. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
 14. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 15. Nabywca zobowiązany jest zapłacić pozostałą cenę nabycia (ponad kwotę wadium) w kasie Spółki, niezwłocznie po wygraniu przetargu (licytacji) na podstawie otrzymanej faktury vat.
 16. Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia traci prawa wynikające z przybicia.
 17. Po zapłaceniu ceny przez nabywcę, strony zawrą umowę sprzedaży w formie pisemnej
 18. Wydanie środka trwałego nabywcy następuję niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży,.
 19. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan środka trwałego objętego przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 07-05-2015 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 07-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2015 11:28