Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - FLISACZA 47 GRYFINO

OBWIESZCZENIE

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino

tel. 91 416 30 51

 

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie, gm. Gryfino, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie przy ul. Flisaczej 47 stanowiącej działkę nr 250/5 obręb Gryfino 1,
o powierzchni 585 m2 oraz prawa własności posadowionego na niej dwukondygnacyjnego budynku.

 

Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych – księga wieczysta KW nr SZ1Y/00054435/7. Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę wielorodzinną z usługami osiedlowymi (nieuciążliwymi) ozn. 1MN/U.

 

·       Wydanie nieruchomości nastąpi nie wcześniej niż 04 maja 2010r.

·       Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

·       Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu posiada świadectwo charakterystyki energetycznej (art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane – t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z póź.zm.).

·       Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350.000,00 zł brutto (w tym podatek VAT 22%). Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

·       Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia w całości kosztów zawarcia umowy notarialnej i kosztów sądowych.

·       Nabywca prawa użytkowania wieczystego przejmuje obowiązek uiszczania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

·       Nieruchomość podlegającą zbyciu można oglądać w terminach uzgodnionych ze zbywcą.

·       Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętej przetargiem.

·       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), w terminie do 29.03.2010r. na rachunek bankowy Deutsche Bank PBC S.A.
w Szczecinie nr 38 1910 1048 2217 0107 7612 0001 lub w kasie PUK Sp. z o.o. budynek B,
ul. Szczecińska 5 w Gryfinie tytułem „ wadium nieruchomość Flisacza 47 Gryfino”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto zbywcy.

·       Wniesione wadium:

a)      zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży oferentowi, który wygra przetarg,

b)      ulegnie przepadkowi na rzecz zbywcy, jeżeli oferent nie zaoferuje ceny wywoławczej,

c)      ulegnie przepadkowi na rzecz zbywcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci ceny nabycia i uchyli się od zawarcia umowy.  

d)      zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte, w terminie dwóch dni roboczych od dnia unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu, bez oprocentowania, na wskazany
w ofercie rachunek bankowy.

·       Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie PUK Sp. z o.o. budynek A ul. Szczecińska 5
w Gryfinie, w terminie  do dnia 31.03.2010r. do godz. 1100.  Kopertę należy oznaczyć w następujący sposób:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szczecińska 5, 74 – 100 Gryfino, pisemny przetarg nieograniczony „Oferta nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Flisaczej 47
w Gryfinie”

Oferta powinna zawierać:

-      ofertę cenową załącznik nr 1 (należy wypełnić wszystkie pozycje w formularzu) – wzór do pobrania na stronie www.bip.puk.gryfino.pl zakładka ogłoszenia lub w siedzibie zbywcy (PUK Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5, budynek A pok. 9c),

-      w przypadku osób prawnych aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku załączenia kopii dokumentu należy potwierdzić jego zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika),

-      w przypadku osób fizycznych oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

-      pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników (w przypadku gdy dokumenty te  podpisuje pełnomocnik), pełnomocnictwo musi być złożone z notarialnie poświadczonymi podpisami,

-      pełnomocnictwo do reprezentowania współmałżonka w przypadku gdy jeden z nich składa ofertę
w swoim imieniu i w imieniu współmałżonka, pełnomocnictwo musi być złożone z notarialnie poświadczonymi podpisami.

·       Miejsce otwarcia ofert – sala konferencyjna PUK Sp. z o.o. budynek A, ul. Szczecińska 5 w Gryfinie.

·       Termin otwarcia ofert dnia 31.03.2010r. o godz. 1130

·       Kryteria oceny ofert: najwyższa oferowana cena.

·       Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

·       PUK Sp. z o.o. w Gryfinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

·       Postępowanie nie jest przetargiem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

·       Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do rozstrzygnięcia przetargu.

·       Osoba do kontaktów: Joanna Muszalska tel. 91/ 416 30 51 wew.117

 

POUCZENIE

1)   Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim.

2)   Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zbywca wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 

3)   Zbywca może wezwać oferenta do uzupełnienia braków w ofercie lub udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Brak udzielenia wyjaśnień czy uzupełnienia dokumentów w terminie wyznaczonym przez zbywcę spowoduje odrzucenie oferty.

4)   O wyniku postępowania zbywca zawiadomi oferentów na piśmie.

 

 

                 Sekretarz Komisji Przetargowej                                           Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny

 

Joanna Muszalska                                                                             Rafał Mucha

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 22-01-2010 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 22-01-2010 13:10