Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO LINII DO SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I POCHODZĄCYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI -MOBILNA (PRZEWOŹNA) Z KABINĄ - UNIEWAŻNIENIE

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
unieważnia postępowanie na:
 
 
„OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO LINII DO SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I POCHODZĄCYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
– MOBILNA (PRZEWOŹNA) Z KABINĄ”
Uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
 
Gryfino, dn. 23.10.2007r.
 
       Przewodnicząca Komisji                                                                 Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny
 Marta Zabłocka                                                                                           Rafał Mucha
____________________________________________________________________________________
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na:
 
„OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO LINII DO SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I POCHODZĄCYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
– MOBILNA (PRZEWOŹNA) Z KABINĄ”
 
·       Lokalizacja – Składowisko Odpadów Komunalnych Gryfino-Wschód
·       Wydajność – 15 tys. Mg rocznie
·       Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na opracowanie projektu technicznego linii do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i pochodzących
z selektywnej zbiórki – mobilna (przewoźna) z kabiną. Nie otwierać do dnia 19.10.2007 do godz. 11.00”
·       Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2007 r. o godz. 11,00.
·       Osobą uprawnioną do kontaktów jest p. Jadwiga Koszuta
tel. 091/ 416 32 06, 091/ 416 30 51 w. 118, 0 661 310 020
·       Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Każdy z wykonawców wraz z ofertą cenową ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1)       oświadczenie na formularzu stanowiącym integralną część niniejszego zaproszenia (zał. 1),
2)       aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
3)       pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników (w przypadku gdy dokumenty te podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie rejestrowym).
4)       pełnomocnictwo do zawarcia umowy, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę,
5)       wykaz przynajmniej 2 zrealizowanych prac podobnych oraz referencje na ich potwierdzenie
Dokumenty, o których mowa w pkt 2, 3, 4, muszą być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
·       Oferta cenowa powinna zawierać:
- cenę brutto z wyszczególnieniem ceny netto oraz kwoty podatku Vat
- termin realizacji zamówienia
·       Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 
            a) Cena – 90%
            b) Termin wykonania zamówienia – 10%
 
Gryfino, dn. 11.10.2007r.
 
                        Przewodnicząca Komisji                                        Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny
 
                 Marta Zabłocka                                                                  Rafał Mucha
 
Redaktor strony:
Magdalena Osińska - Wiech
Ostatnia aktualizacja:
23.10.2007

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 11-10-2007 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Zabadała 11-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 23-10-2007 13:21