Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Konkurs ofert na obsługę kotłowni


 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług - obsługa kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej przy ul. Flisaczej 47
w Gryfinie.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa kotłowni na paliwo stałe.

Przez obsługę kotłowni należy w szczególności rozumieć następujące czynności:

 1. przeniesienie przywiezionego opału do kotłowni,

 2. opalanie i nadzór kotła c.o.,

 3. utrzymanie wymaganej temperatury oraz poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym,

 4. ustawianie i sprawdzanie nastaw sterownika,

 5. kontrola rurociągów obiegowych zimnej i ciepłej wody,

 6. otwieranie i zamykanie zaworów zasilających i powrotnych wody,

 7. kontrola czopucha,

 8. czyszczenie rusztów i popielników oraz wybieranie resztek opałowych,

 9. czyszczenie palenisk i transport (ręczny) szlaki do kontenera na zewnątrz kotłowni.

 W kotłowni zamontowany jest kocioł wodny typu KW GR 220 na paliwo stałe (miał węglowy) o eksploatacyjnej mocy cieplnej 150 kW z automatyką i wentylatorem.

Kocioł ogrzewa pomieszczenia Bazy Transportu przy ul. Targowej użytkowane w dni robocze, oraz 3 mieszkania lokatorskie w budynku przy ul. Flisaczej 47.

 II. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia: sezon grzewczy 2006/2007, od dnia 01.11.2006 r. do dnia 15.04.2007 r. Fizyczne rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego uwarunkowane jest danymi meteorologicznymi oraz decyzją Zamawiającego.

 III. Warunki stawiane Wykonawcom.

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania usług objętych zamówieniem (zaświadczenie o ukończonym kursie palacza w zakresie objętym zamówieniem, lub dokumentu równoważnego zaświadczającego o przedmiotowych uprawnieniach.

 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

 4. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem.

 IV. Dokumenty wymagane od Wykonawców.

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień w zakresie objętym zamówieniem.

 2. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione (lub uaktualnione) przez właściwy urząd nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem.

Wymagane dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

 V Składanie ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem:

„Oferta na świadczenie usług - obsługa kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej przy
ul. Flisaczej 47 w Gryfinie”

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, do dnia 09.10.2006 r. do godz. 1500.

W ofercie Wykonawca poda koszt miesięcznej obsługi kotłowni - cenę netto i brutto.

 Informacji udziela:

- w sprawie wymaganych dokumentów - Pani Barbara Okrój-Łacny tel. 091 416 30 51 wew. 115,

- w spawach technicznych - Pan Jacek Kacała tel. 091 416 30 51 wew. 121.

 

 

Redaktor strony:

Magdalena Osińska - Wiech

Ostatnia aktualizacja:

27.09.2006

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 27-09-2006 07:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 27-09-2006 07:25