Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 22 maja
2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późniejszymi zmianami).

W konkursie organizowanym przez PUK Sp. z o.o. w Gryfinie, zwanym dalej Zamawiającym, mogą wziąć udział brokerzy ubezpieczeniowi zwani dalej Wykonawcami spełniający poniższe wymagania.

 

 I Wymagania stawiane wykonawcom.

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności brokerskiej wymagane przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późniejszymi zmianami).
 2. Działają na polskim rynku ubezpieczeniowym nie krócej niż 3 lata.
 3. Uczestniczyli w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), w co najmniej 4 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczyciela, prowadzonych zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 192 z 2004 r., poz. 177
  z późniejszymi zmianami).
 4. Posiadają siedzibę, oddział lub przedstawiciela na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 5. Posiadają doświadczenie w prowadzeniu, w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), usług brokerskich dla co najmniej jednego przedsiębiorstwa o zbliżonym profilu działalności do Zamawiającego.
 6. Posiadają umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej. W polisie musi występować klauzula obejmująca odpowiedzialność za rażące niedbalstwo. 

II Zakres zadań brokera ubezpieczeniowego.

Do zadań brokera ubezpieczeniowego należeć będzie w szczególności:

 1. Świadczenie usług związanych z planowaniem i organizacją ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Opracowanie i zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do ubezpieczenia.
 3. Analiza ryzyka ubezpieczeniowego występującego w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz prowadzoną działalnością.
 4. Budowa kompleksowego programu ubezpieczeniowego i współpraca przy jego wdrażaniu: określenie zakresu ryzyk, które mają być ubezpieczone, wybór formy i systemu ubezpieczenia, określenie sum bądź limitów ubezpieczenia.
 5. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; przygotowanie SIWZ; udział w procedurach wyboru zakładu ubezpieczeń.
 6. Aktywne uczestnictwo w procedurach odszkodowawczych, likwidacji szkód, oraz czynnościach spornych w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.
 7. Doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego.
 8. Prowadzenie bieżących analiz szkodowości i raportowanie.
 9. Analiza i propozycja weryfikacji obecnych umów ubezpieczeniowych.
 10. Przeprowadzenie dla pracowników przedsiębiorstwa, przynajmniej raz w roku w siedzibie Zamawiającego, bezpłatnego szkolenia z zakresu wiedzy ubezpieczeniowej oraz procedur likwidacji szkód.

III Wymagane dokumenty.

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 2. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru.
 3. Oświadczenie o wpisie do rejestru brokerów ubezpieczeniowych wykonujących działalność brokerską.
 4. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu
  z opłacaniem przez Wykonawcę składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 6. Wykaz klientów, którym Wykonawca świadczył usługi brokerskie na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu), w tym klientów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych; wymagane jest aby co najmniej jeden klient prowadził działalność zbliżoną do profilu działalności Zamawiającego.
 7. Dokumenty potwierdzające, że usługi brokerskie zostały wykonane należycie.
 8. Oświadczenie potwierdzające udział Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeniowe, prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia konkursu) wraz z listą tych postępowań.
 9. Oświadczenie o wysokości sumy składek z umów ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej zawartych za pośrednictwem Wykonawcy.
 10. Oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób wraz z podaniem ilości osób posiadających licencję brokerską.
 11. Aktualna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.
 12. Wstępny projekt umowy o świadczenie usług brokerskich.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedstawienia do podpisu własnej wersji umowy.

 

IV Zawartość oferty.

Oferta wykonawcy powinna zawierać:

 1. Wstępną koncepcję obsługi ubezpieczeniowej Zamawiającego, w tym opis:

ü      przeprowadzenia analizy ryzyka w celu przygotowania programu ubezpieczeniowego,

ü      współpracy w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej,

ü      wstępnej koncepcji procesu likwidacji szkód i roszczeń odszkodowawczych od zakładu ubezpieczeniowego (procedury likwidacji szkód, metody kontroli nad przebiegiem procesu likwidacji wraz ze zbiorczym ich raportowaniem oraz informowaniem i współdziałaniem z Zamawiającym, z uwzględnieniem obiegu dokumentów).

 

V Informacje ogólne.

 1. Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym konkursie ofert.
 2. Wymagane dokumenty powinny być podpisane przez Wykonawcę bądź osobę mającą prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu.
 3. Wszystkie dokumenty przedstawione w postaci kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę.

4.       Z tytułu wykonywanych obowiązków wynikających z zawartej umowy Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w postaci prowizji brokerskiej płatnej wyłącznie przez zakłady ubezpieczeń, które będą wybierane przez Zamawiającego w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

5.       Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał Wykonawcy szczegółowych informacji innych niż ogólnie dostępne, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego.

6.       Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego konkursu.

 

VI Składanie ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na świadczenie usług brokerskich w zakresie ubezpieczenia majątku
i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Gryfinie

 

Oferty należy składać do 05.10.2006 r. do godz. 1500 w siedzibie Spółki, ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino, w sekretariacie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Dokonania zmiany warunków konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
 2. Unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

Redaktor strony:

Magdalena Osińska - Wiech

Ostatnia aktualizacja:

20.09.2006

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 20-09-2006 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 20-09-2006 08:43