Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Budowa dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Krzypnica 16/PN/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 21.12.2020 godz. 10:00

 

Ogłoszenie nr 762032-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie: 

Budowa dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Krzypnica


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, krajowy numer identyfikacyjny 81119587500000, ul. Szczecińska  5 , 74-100  Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 163 051, , e-mail sekretariat@pukgryfino.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pukgryfino.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.pukgryfino.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.pukgryfino.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o o w Gryfinie ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Krzypnica
Numer referencyjny: 16/PN/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Krzypnica o głębokości około 32,0 mb każda i średnicy rury nadfiltrowej DN 330/300 wraz z przygotowaniem dokumentacji geologicznej niezbędnej do uzyskania decyzji na pobór wody. 2.Dla właściwego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót tj. na terenie działki nr 192/2 obręb 0029 Krzypnica. 3.Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które omyłkowo mogły się pojawić w SIWZ powinny być rozumiane jako wskazanie standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w Projekcie Budowlanym, a do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów o równoważnych lub wyższych parametrach niż przewiduje Projekt Budowlany lub założenia Zamawiającego. W stosunku do opisanych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.4.Płatności wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty będą realizowane: a.raz w miesiącu na podstawie faktur przejściowych; b.na podstawie faktury końcowej – po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 5. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wszystkie faktury przejściowe i fakturę końcową za odebrane roboty dotyczące miesiąca rozliczeniowego w tej samej dacie, nie później niż do 5-go dnia miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym (za miesiąc rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy). 6. Podstawą wystawienia faktury przejściowej jest protokół odbioru częściowego poszczególnych elementów robót ujętych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do faktury przejściowej wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót w rachunku bieżącym i narastająco. 7. Faktury przejściowe Wykonawca wystawiać będzie do wysokości 80% wartości wynagrodzenia netto za roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20% wartości umowy. 8.W przypadku realizacji robót z udziałem uzgodnionych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, do faktury przejściowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie swoich Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań finansowych za roboty wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, objętych dotychczasowymi fakturami, wynikającymi z zawartych umów. 9.Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot niniejszego postępowania będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzony przez Komisję Odbioru Końcowego wraz z dostarczoną dokumentacją odbiorową niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz nagraniem z inspekcji wykonanych studni głębinowych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45200000-9
45255110-0
45262200-0
71331000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 15.05.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 maja 2021r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: a)warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 150.000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. b)warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (roboty budowlane) w wysokości co najmniej 200.000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII SIWZ dokumenty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a)wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: jedną robotę wiertniczą polegającą na budowie co najmniej jednej studni głębinowej o średnicy rury nadfiltrowej min DN 300mm. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na stanowisko b.1) Kierownika robót geologicznych Wymagane uprawnienia: uprawnienia geologiczne minimum kat V uprawniającymi do poszukiwania i rozpoznawania zasobów wód podziemnych, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określania warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, oraz wykonywania i dokumentowania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowania i wykonywania otworów obserwacyjnych Wymagane doświadczenie: posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót geologicznych jako kierownik robót / budowy, w tym uczestniczył jako kierownik budowy / robót przy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie co najmniej jednej studni głębinowej o średnicy rury nadfiltrowej min. DN 300 mm. Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby odpowiadającej wyżej wskazanym wymogom. W przypadkach losowych wykluczających pracę osoby wskazanej w ofercie Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym warunkom SIWZ. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić odpowiedni skład osobowy, niezbędny do właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII SIWZ dokumenty
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b)oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności.W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.Ww. dokument należy złożyć w oryginale. c)oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. d)oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykaz robót wiertniczych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty wiertnicze zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty wiertnicze były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inny dokument. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. c)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości co najmniej 150.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/ odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale XI pkt 2 ppkt 2) lit.b Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2c ustawy PZP).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2)odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej. Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 3)zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do Przedmiotu Umowy bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści Umowy. 3. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do: 1) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, administracyjnych i z zakresu ochrony środowiska; 2) działań i zaniechań organów władzy publicznej; 3) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej; 4) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów; 5) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych, robót zamiennych lub zmniejszenia zakresu robót zaistniałych w trakcie realizacji zadania; 6) wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych lub klimatycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, nieprzewidywalnych warunków gruntowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej, wstrzymania robót budowlanych; 7) innych nieprzewidywalnych sytuacji, w tym w szczególności kolizji z sieciami i obiektami podziemnymi lub innymi obiektami nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunkami nieopisanymi w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności; 8) konieczności uwzględnienia dodatkowych nieprzewidzianych opracowań projektowych, w tym wynikających z błędów projektanta realizowanych w trakcie trwania kontraktu, a ściśle związanymi z kompleksową realizacją Przedmiotu Umowy; 9) braku dostępu do mediów niezawinionego przez Wykonawcę (np. awarie w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy), proporcjonalnie o czas trwania awarii; 10) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 11) jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień Umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie przedłużyła ważności zabezpieczenia w drodze aneksu, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia. 4. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy PZP. Za istotne zmiany uważa się: 1) zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 2) zmianę wynagrodzenia; 3) zmianę osób przewidzianych do realizacji Umowy; 4) zmianę dotyczącą Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych; 5) zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy. 5. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach: 1) wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych lub klimatycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, nieprzewidywalnych warunków gruntowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej, wstrzymania robót budowlanych. Wydłużenie terminu wykonania umowy będzie odpowiadać okresowi wstrzymania wykonywanych prac; 2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych Przedmiotem Umowy, których realizacja ma wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy; 3) działań i zaniechań władzy publicznej, o których mowa w ust. 3 pkt. 2; 4) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów; 5) innych nieprzewidzianych sytuacji, o których mowa w ust. 3 pkt 7; 6) braku dostępu do mediów niezawinionych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 3 pkt 9. 6. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach: 1) zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy na skutek nieprzewidzianych na dzień podpisania umowy okoliczności; w takim przypadku zmniejszenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy będzie ustalane w oparciu o nośniki cenotwórcze zawarte w Kosztorysie Wykonawcy, lecz nie więcej niż do 20% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 3) ustalenia istotnych wad w Kosztorysie Wykonawcy, które skutkowałyby zmniejszeniem wartości ceny oferty; w takim przypadku zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi do wartości Kosztorysu sprawdzonego i poprawionego przez Przedstawiciela Zamawiającego. 7. Umowa może ulec zmianie w przypadku ewentualnego zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem stanu epidemii, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy. 8.Zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy może nastąpić w szczególności w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian nieistotnych (w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego) do zakresu Przedmiotu Umowy w oparciu o zastosowane stawki jednostkowe w przedłożonym Kosztorysie nie więcej niż 20% wartości Przedmiotu Umowy. 9.Dopuszcza się zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy, ujętych w wykazie osób zawartym w ofercie Wykonawcy oraz wymienionych w niniejszej umowie. Zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające, iż wskazana osoba posiada uprawnienia zawodowe, kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w SIWZ. 10.Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 21.12.2020, godzina: 10:00,


Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. UWAGA! Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2. Wykonawcy zagraniczni 1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest zobowiązany zgodnie z Rozdziałem XII pkt 2 ppkt 1 złożyć wymienione tam dokumenty, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów: a)o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, b)o których mowa w § 5 pkt 2 - 4 ww. Rozporządzenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: ? nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, ? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2)Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. a oraz pkt 1 lit. b tiret drugie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. b tiret pierwsze powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3)Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 4)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg załącznika nr 4 SIWZ. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy: Prace związane z wykonaniem otworów wiertniczych, montażem rur i innych urządzeń studni wynikających z dokumentacji. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji danego zakresu robót wymagających zatrudnienia wyżej wyszczególnionych osób.

 

 

 


 


 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.12.2020.10.19.34_ogloszenie_762032-N-2020.pdf 2020-12-04 10:19:34 12,1MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.12.2020.09.59.56_Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_-_SIWZ_Budowadwoch_studni_glebinowych_na_ujeciu_wody_Krzypnica.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 09:59:56 27,0MB 41 razy
2 04.12.2020.10.00.15_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_formularz_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:00:15 239,0KB 33 razy
3 04.12.2020.10.00.31_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_spe_Onieniu_warunkow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:00:31 178,9KB 72 razy
4 04.12.2020.10.00.46_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:00:46 177,2KB 49 razy
5 04.12.2020.10.01.13_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_-_wzor_zobowi__zania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:01:13 175,6KB 48 razy
6 04.12.2020.10.01.31_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_-_wzor_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:01:31 652,2KB 41 razy
7 04.12.2020.10.01.48_Zalacznik_nr_2_do_umowy_-_oswiadczenie_podwykonawcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:01:48 189,9KB 26 razy
8 04.12.2020.10.02.00_Zalacznik_nr_3_do_umowy_-_oswiadczenie_Wykonawcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:02:00 221,2KB 45 razy
9 04.12.2020.10.02.16_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_Decyzja_zatwierdzenie_Projektu_robot_geologicznych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:02:16 1,2MB 59 razy
10 04.12.2020.10.02.36_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_Decyzja_znak_SZ.ZUZ_4_421_374_6_2019_KW_z_20200304_bud_st_Krzypnica.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:02:36 1,9MB 55 razy
11 04.12.2020.10.03.17_Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_-_Operat_Krzypnica.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:03:17 6,8MB 56 razy
12 04.12.2020.10.03.39_Zalacznik_nr_8a_do_SIWZ_-_plan_urzadzen_wodnych_i_zasieg_oddzialywania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:03:39 388,1KB 51 razy
13 04.12.2020.10.03.58_Zalacznik_nr_8b_do_SIWZ_-_przekroj_pod_Ouzny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:03:58 44,1KB 40 razy
14 04.12.2020.10.04.34_Zalacznik_nr_8c_do_SIWZ_-__obudowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:04:34 820,3KB 68 razy
15 04.12.2020.10.04.54_Zalacznik_nr_8d_do_SIWZ_-__pompa_GCA.7_SMP.6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:04:54 213,7KB 26 razy
16 04.12.2020.10.05.32_Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_-_Decyzja_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_45_2019.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:05:32 8,7MB 28 razy
17 04.12.2020.10.06.02_Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_-_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE_STWIOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:06:02 927,4KB 41 razy
18 04.12.2020.10.07.35_Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_-_Projekt_robait_geologicznych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:07:35 17,6MB 55 razy
19 04.12.2020.10.08.25_Zalacznik_nr_12_do_SIWZ_-_Lokalizacja_projektowanych_otworaiw_na_mapie_sytuacyjno_-_wysoko_Eciowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:08:25 1,2MB 54 razy
20 04.12.2020.10.08.47_Zalacznik_nr_13_do_SIWZ_-_Przedmiar_-_Budowa_studni_glebinowych_SUW_Krzypnica.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-04 10:08:47 65,5KB 28 razy
Wynik postępowania
1 11.01.2021.12.01.50_informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2021-01-11 12:01:50 711,4KB
Udzielenie zamówienia
1 26.01.2021.11.54.40_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_510408411-N-2021.pdf 2021-01-26 11:54:40 267,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 21.12.2020.12.19.14_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2020-12-21 12:19:14 1,9MB
2 21.12.2020.12.19.24_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc 2020-12-21 12:19:24 21KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 04-12-2020 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 04-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 26-01-2021 11:54