Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - 14/PN/2020

UWAGA!!! - TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 04.12.2020 R. DO GODZ. 11:00.

W DNIU 25.11. 2020 R. DODANO ZMIENIONY FORMULARZ OFERTOWY!

WYKAZ MAJĄTKU STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ I ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA W PLIKACH PONIŻEJ.

 

Ogłoszenie nr 606021-N-2020 z dnia 2020-11-04 r.
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, krajowy numer identyfikacyjny 81119587500000, ul. Szczecińska  5 , 74-100  Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 163 051, , e-mail sekretariat@pukgryfino.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pukgryfino.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.pukgryfino.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.pukgryfino.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
Numer referencyjny: 14/PN/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia autocasco, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia Assistance.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
66515000-3
66516000-0
66512100-3
66514110-0
66516100-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-02-01   lub zakończenia: 2024-01-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2021-02-01 2024-01-31


II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2024 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe Zamawiający nie określił w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie określił w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. Ww. formularz należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników oraz poświadczania "za zgodność z oryginałem" dokumentów składanych wraz z ofertą (w przypadku gdy dokumenty te podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie rejestrowym lub ewidencyjnym lub w przypadku składania oferty wspólnej). Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnej potwierdzonej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W umowie dla części I zamówienia: Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 3) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności na wniosek Zamawiającego oraz za zgodą Wykonawcy. Zmiana taka będzie możliwa tylko pod warunkiem, że Zamawiający zaakceptuje propozycje Wykonawcy dotyczące tej zmiany; 4) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; 5) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – w przypadku zmiany liczby osób ubezpieczonych oraz wysokości sumy ubezpieczenia na osobę w okresie ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; 6) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług VAT lub zmiany stawki tego podatku , jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych .Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 7) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 8) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. W umowie dla części II zamówienia: Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 2) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 3) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (podmioty podlegające ubezpieczeniu na podstawie niniejszego postępowania) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez ww. podmioty i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest ………………. r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia ………………… r. Składka będzie rozliczana zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf; 4) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i innych podmiotów (osób prawnych) podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek/osób prawnych (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki/osoby prawnej – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki/osoby prawnej pierwotnej; c) likwidacji jednostki/osoby prawnej – jednostka/osoba prawna zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego lub osobom prawnym podlegającym ubezpieczeniu w ramach niniejszego postępowania, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej; d) włączenia dodatkowych jednostek/osób prawnych do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy to jednostek/osób prawnych, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy; 5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 6) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – wg załączonego wzoru (oświadczenie nr 2). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa na żądanie Zamawiającego zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.8.2. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zgodnie z art. 22b ust. 2 Ustawy Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na wezwanie Zamawiającego musi udowodnić, że posiada on uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w swoim kraju pochodzenia. 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: ? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o w Gryfinie ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino, e-mail: sekretariat@pukgryfino.pl ? Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres : iod@pukgryfino.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o , ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino. ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”- nr sprawy 14/PN/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w związku z wymogami, jakie na zamawiającego nakładają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie broker ubezpieczeniowy Maximus Broker Sp. z o.o. oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zgodnie z obowiązkiem zapewnienia jawności postępowania, w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. ? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; ? posiada Pani/Pan: − prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przy czym informujemy, że gdyby spełnienie tego żądania wymagało niewspółmiernie dużo wysiłku, Administrator ma prawo do zażądania od Pani/Pana dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego żądania takich jak szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu stosownie do treści przepisu art. 8a ust. 2 Ustawy, − prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, − prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych ? w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515000-3, 66516000-0, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-02-01
data zakończenia: 2024-01-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena łączna ubezpieczenia 70,00
zaakceptowanie klauzul dodatkowych 20,00
zwiększenie limitów odpowiedzialności 10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia autocasco, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia Assistance.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3, 66514110-0, 66516100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-02-01
data zakończenia: 2024-01-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena łączna ubezpieczenia 80,00
zaakceptowanie klauzul dodatkowych 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.11.2020.10.23.03_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2020-11-04 10:23:03 394,2KB
2 13.11.2020.11.37.16_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2020-11-13 11:37:16 63,0KB
3 25.11.2020.14.24.39_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf 2020-11-25 14:24:39 185,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.11.2020.10.18.58_SIWZ_z_zalacznikami.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-04 10:18:58 4,4MB 67 razy
2 04.11.2020.10.19.06_Zal._1_-_formularz_ofertowy.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-11-04 10:19:06 78,2KB 82 razy
3 04.11.2020.10.19.12_Zal._2_-_oswiadczenie_Wykonawcy.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-11-04 10:19:12 13,3KB 39 razy
4 04.11.2020.10.19.19_Zal._3_-_oswiadczenie_dot._grupy_kapitalowej.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-11-04 10:19:19 14,5KB 42 razy
5 04.11.2020.10.19.26_Zal._4_-_istotne_postanowienia_umowy_dla_czesci_I.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-04 10:19:26 239,3KB 64 razy
6 04.11.2020.10.19.34_Zal._4a_-_istotne_postanowienia_umowy_dla_czesci_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-04 10:19:34 238,7KB 81 razy
7 04.11.2020.10.19.41_Zal._5_-_program_ubezpieczenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-04 10:19:41 899,6KB 56 razy
8 04.11.2020.10.19.48_Zal._6_-_wykaz_majatku.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2020-11-04 10:19:48 220,9KB 63 razy
9 13.11.2020.11.37.36_Zal._7_-_zaswiadczenie_o_przebiegu_ubezpieczenia_OC_i.lub_AC.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-13 11:37:36 531,9KB 43 razy
10 13.11.2020.11.37.42_Zal._8_-_zaswiadczenie_o_przebiegu_ubezpieczenia_w_ryzykach_komunikacyjnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-13 11:37:42 38,1KB 67 razy
11 19.11.2020.11.30.59_1_PSZOK_-_ul._Targowa.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:30:59 2,4MB 18 razy
12 19.11.2020.11.31.08_2_PSZOK_-_ul._Targowa.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:31:08 2,3MB 18 razy
13 19.11.2020.11.31.18_3_PSZOK_-_ul._Targowa.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:31:18 2,3MB 15 razy
14 19.11.2020.11.31.28_4_PSZOK_-_ul._Targowa.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:31:28 2,3MB 21 razy
15 19.11.2020.11.31.38_5_PSZOK_-_ul._Targowa.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:31:38 2,4MB 14 razy
16 19.11.2020.11.31.47_6_PSZOK_-_ul._Targowa.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:31:47 2,4MB 21 razy
17 19.11.2020.11.31.57_7_PSZOK_-_ul._Targowa.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:31:57 2,3MB 11 razy
18 19.11.2020.11.32.08_Skladowisko_-_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:32:08 4,3MB 17 razy
19 19.11.2020.11.32.22_Skladowisko_-_PSZOK_1.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:32:22 3,9MB 23 razy
20 19.11.2020.11.32.36_Skladowisko_-_PSZOK_2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:32:36 4,7MB 19 razy
21 19.11.2020.11.32.47_Skladowisko_-_PSZOK_3.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:32:47 3,9MB 16 razy
22 19.11.2020.11.33.03_Skladowisko_-_PSZOK_4.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:33:03 3,8MB 17 razy
23 19.11.2020.11.33.16_Skladowisko_2.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:33:16 5,1MB 17 razy
24 19.11.2020.11.33.26_Skladowisko_3.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:33:26 4,0MB 24 razy
25 19.11.2020.11.33.38_Skladowisko_4.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:33:38 3,1MB 21 razy
26 19.11.2020.11.33.50_Skladowisko_5.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:33:50 3,8MB 21 razy
27 19.11.2020.11.34.02_Skladowisko_6.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:34:02 4,2MB 17 razy
28 19.11.2020.11.34.13_Skladowisko_7.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:34:13 3,8MB 25 razy
29 19.11.2020.11.34.23_Skladowisko_8.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:34:23 3,5MB 21 razy
30 19.11.2020.11.34.33_Skladowisko_9.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:34:33 3,8MB 14 razy
31 19.11.2020.11.34.46_Skladowisko_10.jpg Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:34:46 5,7MB 22 razy
32 25.11.2020.14.25.03_Formularz_ofertowy_-_25.11.2020.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-11-25 14:25:03 82,6KB 6 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 13.11.2020.11.37.59_Odpowiedzi_na_pytania_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-13 11:37:59 3,0MB
2 13.11.2020.11.38.22_Modyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-13 11:38:22 2,0MB
3 19.11.2020.11.30.43_Odpowiedzi_na_pytania_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-19 11:30:43 2,4MB
4 25.11.2020.14.24.54_Modyfikacja_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-25 14:24:54 2,4MB
5 25.11.2020.14.25.11_Formularz_ofertowy_-_25.11.2020.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-11-25 14:25:11 82,6KB
Wynik postępowania
1 16.12.2020.11.08.30_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2020-12-16 11:08:30 1,5MB
Informacja z otwarcia ofert
1 04.12.2020.13.41.28_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2020-12-04 13:41:28 292,3KB
2 04.12.2020.13.43.20_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.docx 2020-12-04 13:43:20 14,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Pawłowska 04-11-2020 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pawłowska 04-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Pawłowska 16-12-2020 11:08