Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Budowa sieci kanalizacji tłocznej Gardno-Wełtyń wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Gardno - 9/PN/2020

Termin składania ofert: do dnia 30 września 2020 r. do godz. 11:00.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu: Zamówienie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, krajowy numer identyfikacyjny 81119587500000, ul. Szczecińska  5 , 74-100  Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 163 051, , e-mail sekretariat@pukgryfino.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pukgryfino.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.pukgryfino.pl


 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.pukgryfino.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji tłocznej Gardno-Wełtyń wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Gardno

Numer referencyjny: 9/PN/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji tłocznej Gardno-Wełtyń wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Gardno, w tym budowa około L=292 mb rurociągu DN 110 PE SDR 11, L=2075 mb rurociągu DN 160 PE SDR 11, wymiana pomp w przepompowni oraz wymiana kraty koszowej na sito obrotowe.

 

2. Dla właściwego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót, tj. Gardno– działki o numerze 51, 52/152, 52/187, 89/30, 52/157 obręb 0014 Gardno oraz Wełtyń: działki o numerze 275/2, 283 obręb 0034 Wełtyń.

3. Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które omyłkowo mogły się pojawić w SIWZ powinny być rozumiane jako wskazanie standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w Projekcie Budowlanym, a do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów
o równoważnych lub wyższych parametrach niż przewiduje Projekt Budowlany lub założenia Zamawiającego. W stosunku do opisanych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4. Płatności wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty będą realizowane:

1) raz w miesiącu na podstawie faktur przejściowych;

2) na podstawie faktury końcowej – po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

5. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wszystkie faktury przejściowe i fakturę końcową za odebrane roboty dotyczące miesiąca rozliczeniowego w tej samej dacie, nie później niż do 5-go dnia miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym (za miesiąc rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy).

6. Podstawą wystawienia faktury przejściowej jest protokół odbioru częściowego poszczególnych elementów robót ujętych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do faktury przejściowej wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót w rachunku bieżącym i narastająco.

7. Faktury przejściowe Wykonawca wystawiać będzie do wysokości 80% wartości wynagrodzenia netto za roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20% wartości umowy.

8. W przypadku realizacji robót z udziałem uzgodnionych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, do faktury przejściowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie swoich Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań finansowych za roboty wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, objętych dotychczasowymi fakturami, wynikającymi z zawartych umów. 9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot niniejszej umowy będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzony przez Komisję Odbioru Końcowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45200000-9

45231300-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2021-05-15


II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 maja 2021 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 

 

Minimalny poziom zdolności:

a) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 500.000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

b) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (roboty budowlane) w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł.

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII SIWZ dokumenty.

Informacje dodatkowe

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o łącznej długości minimum 1.000,00 mb.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

 

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na stanowisko

 

b.1) Kierownika Budowy

Wymagane uprawnienia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych.

 

Wymagane doświadczenie: posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy / robót, w tym uczestniczył jako kierownik budowy / robót przy realizacji co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie / przebudowie kanalizacji deszczowej / sanitarnej o łącznej długości minimum 1.000,00 mb.

 

b.2) Kierownik Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych

Wymagane uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych minimum w ograniczonym zakresie, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi.

 

Wymagane doświadczenie: posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie budowy / przebudowy sieci i instalacji elektroenergetycznych na stanowisku Kierownika Budowy / Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych.

 

b.3) Kierownik Robót Drogowych

Wymagane uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej minimum
w ograniczonym zakresie, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi.

 

Wymagane doświadczenie: posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie budowy / przebudowy dróg na stanowisku Kierownika Budowy / Robót Drogowych.

 

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby odpowiadającej wyżej wskazanym wymogom. W przypadkach losowych wykluczających pracę osoby wskazanej w ofercie Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym warunkom SIWZ. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień
z posiadanego zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić odpowiedni skład osobowy, niezbędny do właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienie uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym warunkom i równoważne im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać zakres uprawnień osoby na stanowisko Kierownika Budowy oraz pozwalać na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz
z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

 

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

 

d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inny dokument. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

 

c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości co najmniej 500.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/ odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w rozdziale XI pkt 2 ppkt 2 lit. b. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający

 

sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2c ustawy PZP).

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej. Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie


Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie


Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:


Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:


Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do Przedmiotu Umowy bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści Umowy.

3. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do:

1) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, administracyjnych i z zakresu ochrony środowiska;

2) działań i zaniechań organów władzy publicznej;

3) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;

4) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów;

5) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych, robót zamiennych lub zmniejszenia zakresu robót zaistniałych w trakcie realizacji zadania;

6) wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych lub klimatycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, nieprzewidywalnych warunków gruntowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej, wstrzymania robót budowlanych;

7) innych nieprzewidywalnych sytuacji, w tym w szczególności kolizji z sieciami i obiektami podziemnymi lub innymi obiektami nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunkami nieopisanymi w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności;

 

 

 

8) konieczności uwzględnienia dodatkowych nieprzewidzianych opracowań projektowych, w tym wynikających z błędów projektanta realizowanych w trakcie trwania kontraktu, a ściśle związanymi z kompleksową realizacją Przedmiotu Umowy;

9) braku dostępu do mediów niezawinionego przez Wykonawcę (np. awarie w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy), proporcjonalnie o czas trwania awarii;

10) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

11) jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień Umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie przedłużyła ważności zabezpieczenia w drodze aneksu, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.

4. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy PZP. Za istotne zmiany uważa się:

1) zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy;

2) zmianę wynagrodzenia;

3) zmianę osób przewidzianych do realizacji Umowy;

4) zmianę dotyczącą Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych;

5) zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy.

5. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

1) wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych lub klimatycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, nieprzewidywalnych warunków gruntowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej, wstrzymania robót budowlanych. Wydłużenie terminu wykonania umowy będzie odpowiadać okresowi wstrzymania wykonywanych prac;

2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych Przedmiotem Umowy, których realizacja ma wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy;

3) działań i zaniechań władzy publicznej, o których mowa w ust. 3 pkt. 2;

4) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów;

5) innych nieprzewidzianych sytuacji, o których mowa w ust. 3 pkt 7;

6) braku dostępu do mediów niezawinionych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 3 pkt 9.

6. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

1) zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy na skutek nieprzewidzianych na dzień podpisania umowy okoliczności; w takim przypadku zmniejszenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy będzie ustalane w oparciu o nośniki cenotwórcze zawarte w Kosztorysie Wykonawcy, lecz nie więcej niż do 20% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

3) ustalenia istotnych wad w Kosztorysie Wykonawcy, które skutkowałyby zmniejszeniem wartości ceny oferty; w takim przypadku zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi do wartości Kosztorysu sprawdzonego i poprawionego przez Przedstawiciela Zamawiającego.

7. Umowa może ulec zmianie w przypadku ewentualnego zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem stanu epidemii, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy.

8. Zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy może nastąpić w szczególności w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian nieistotnych (w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego) do zakresu Przedmiotu Umowy w oparciu o zastosowane stawki jednostkowe w przedłożonym Kosztorysie nie więcej niż 20% wartości Przedmiotu Umowy.

9. Dopuszcza się zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy, ujętych w wykazie osób zawartym w ofercie Wykonawcy oraz wymienionych w niniejszej umowie. Zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające, iż wskazana osoba posiada uprawnienia zawodowe, kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w SIWZ.

10. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

1) UWAGA! Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert.

2) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2. Wykonawcy zagraniczni:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest zobowiązany zgodnie z Rozdziałem XII pkt 2 ppkt 1 złożyć wymienione tam dokumenty, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów:

a) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,

b) o których mowa w § 5 pkt 2 - 4 ww. Rozporządzenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. a oraz pkt 1 lit. b tiret drugie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. b tiret pierwsze powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg załącznika nr 4 do SIWZ. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 

 

4. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy: roboty montażowe polegające na układaniu kanalizacji.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu: Zamówienie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, krajowy numer identyfikacyjny 81119587500000, ul. Szczecińska  5 , 74-100  Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 163 051, , e-mail sekretariat@pukgryfino.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pukgryfino.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.pukgryfino.pl


 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.pukgryfino.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji tłocznej Gardno-Wełtyń wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Gardno

Numer referencyjny: 9/PN/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji tłocznej Gardno-Wełtyń wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Gardno, w tym budowa około L=292 mb rurociągu DN 110 PE SDR 11, L=2075 mb rurociągu DN 160 PE SDR 11, wymiana pomp w przepompowni oraz wymiana kraty koszowej na sito obrotowe.

 

2. Dla właściwego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót, tj. Gardno– działki o numerze 51, 52/152, 52/187, 89/30, 52/157 obręb 0014 Gardno oraz Wełtyń: działki o numerze 275/2, 283 obręb 0034 Wełtyń.

3. Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które omyłkowo mogły się pojawić w SIWZ powinny być rozumiane jako wskazanie standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w Projekcie Budowlanym, a do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia innych producentów
o równoważnych lub wyższych parametrach niż przewiduje Projekt Budowlany lub założenia Zamawiającego. W stosunku do opisanych norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4. Płatności wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty będą realizowane:

1) raz w miesiącu na podstawie faktur przejściowych;

2) na podstawie faktury końcowej – po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

5. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wszystkie faktury przejściowe i fakturę końcową za odebrane roboty dotyczące miesiąca rozliczeniowego w tej samej dacie, nie później niż do 5-go dnia miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym (za miesiąc rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy).

6. Podstawą wystawienia faktury przejściowej jest protokół odbioru częściowego poszczególnych elementów robót ujętych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do faktury przejściowej wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót w rachunku bieżącym i narastająco.

7. Faktury przejściowe Wykonawca wystawiać będzie do wysokości 80% wartości wynagrodzenia netto za roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20% wartości umowy.

8. W przypadku realizacji robót z udziałem uzgodnionych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, do faktury przejściowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie swoich Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań finansowych za roboty wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, objętych dotychczasowymi fakturami, wynikającymi z zawartych umów. 9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot niniejszej umowy będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzony przez Komisję Odbioru Końcowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45200000-9

45231300-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2021-05-15


II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 maja 2021 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 

 

Minimalny poziom zdolności:

a) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 500.000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

b) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (roboty budowlane) w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł.

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII SIWZ dokumenty.

Informacje dodatkowe

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie / przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o łącznej długości minimum 1.000,00 mb.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

 

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na stanowisko

 

b.1) Kierownika Budowy

Wymagane uprawnienia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych.

 

Wymagane doświadczenie: posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy / robót, w tym uczestniczył jako kierownik budowy / robót przy realizacji co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie / przebudowie kanalizacji deszczowej / sanitarnej o łącznej długości minimum 1.000,00 mb.

 

b.2) Kierownik Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych

Wymagane uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych minimum w ograniczonym zakresie, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi.

 

Wymagane doświadczenie: posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie budowy / przebudowy sieci i instalacji elektroenergetycznych na stanowisku Kierownika Budowy / Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych.

 

b.3) Kierownik Robót Drogowych

Wymagane uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej minimum
w ograniczonym zakresie, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi.

 

Wymagane doświadczenie: posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie budowy / przebudowy dróg na stanowisku Kierownika Budowy / Robót Drogowych.

 

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osoby odpowiadającej wyżej wskazanym wymogom. W przypadkach losowych wykluczających pracę osoby wskazanej w ofercie Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym warunkom SIWZ. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień
z posiadanego zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić odpowiedni skład osobowy, niezbędny do właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienie uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym warunkom i równoważne im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać zakres uprawnień osoby na stanowisko Kierownika Budowy oraz pozwalać na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz
z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

 

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

 

d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inny dokument. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

 

c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości co najmniej 500.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/ odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w rozdziale XI pkt 2 ppkt 2 lit. b. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający

 

sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2c ustawy PZP).

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej. Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie


Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie


Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:


Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:


Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do Przedmiotu Umowy bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści Umowy.

3. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do:

1) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, administracyjnych i z zakresu ochrony środowiska;

2) działań i zaniechań organów władzy publicznej;

3) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;

4) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów;

5) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych, robót zamiennych lub zmniejszenia zakresu robót zaistniałych w trakcie realizacji zadania;

6) wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych lub klimatycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, nieprzewidywalnych warunków gruntowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej, wstrzymania robót budowlanych;

7) innych nieprzewidywalnych sytuacji, w tym w szczególności kolizji z sieciami i obiektami podziemnymi lub innymi obiektami nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunkami nieopisanymi w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności;

 

 

 

8) konieczności uwzględnienia dodatkowych nieprzewidzianych opracowań projektowych, w tym wynikających z błędów projektanta realizowanych w trakcie trwania kontraktu, a ściśle związanymi z kompleksową realizacją Przedmiotu Umowy;

9) braku dostępu do mediów niezawinionego przez Wykonawcę (np. awarie w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy), proporcjonalnie o czas trwania awarii;

10) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

11) jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień Umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie przedłużyła ważności zabezpieczenia w drodze aneksu, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.

4. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy PZP. Za istotne zmiany uważa się:

1) zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy;

2) zmianę wynagrodzenia;

3) zmianę osób przewidzianych do realizacji Umowy;

4) zmianę dotyczącą Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych;

5) zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy.

5. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

1) wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych lub klimatycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, nieprzewidywalnych warunków gruntowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej, wstrzymania robót budowlanych. Wydłużenie terminu wykonania umowy będzie odpowiadać okresowi wstrzymania wykonywanych prac;

2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych Przedmiotem Umowy, których realizacja ma wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy;

3) działań i zaniechań władzy publicznej, o których mowa w ust. 3 pkt. 2;

4) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów;

5) innych nieprzewidzianych sytuacji, o których mowa w ust. 3 pkt 7;

6) braku dostępu do mediów niezawinionych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 3 pkt 9.

6. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:

1) zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy na skutek nieprzewidzianych na dzień podpisania umowy okoliczności; w takim przypadku zmniejszenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy będzie ustalane w oparciu o nośniki cenotwórcze zawarte w Kosztorysie Wykonawcy, lecz nie więcej niż do 20% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

3) ustalenia istotnych wad w Kosztorysie Wykonawcy, które skutkowałyby zmniejszeniem wartości ceny oferty; w takim przypadku zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi do wartości Kosztorysu sprawdzonego i poprawionego przez Przedstawiciela Zamawiającego.

7. Umowa może ulec zmianie w przypadku ewentualnego zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem stanu epidemii, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy.

8. Zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy może nastąpić w szczególności w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian nieistotnych (w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego) do zakresu Przedmiotu Umowy w oparciu o zastosowane stawki jednostkowe w przedłożonym Kosztorysie nie więcej niż 20% wartości Przedmiotu Umowy.

9. Dopuszcza się zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy, ujętych w wykazie osób zawartym w ofercie Wykonawcy oraz wymienionych w niniejszej umowie. Zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające, iż wskazana osoba posiada uprawnienia zawodowe, kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w SIWZ.

10. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

1) UWAGA! Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert.

2) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2. Wykonawcy zagraniczni:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest zobowiązany zgodnie z Rozdziałem XII pkt 2 ppkt 1 złożyć wymienione tam dokumenty, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów:

a) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,

b) o których mowa w § 5 pkt 2 - 4 ww. Rozporządzenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. a oraz pkt 1 lit. b tiret drugie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. b tiret pierwsze powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg załącznika nr 4 do SIWZ. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 

 

4. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy: roboty montażowe polegające na układaniu kanalizacji.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.07.2020.13.56.02_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2020-07-03 13:56:02 11,2MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03.07.2020.13.56.42_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 13:56:42 27,7MB 105 razy
2 03.07.2020.14.00.15_Zal._1_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:00:15 238,5KB 94 razy
3 03.07.2020.14.00.24_Zal._2_-_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:00:24 381,5KB 78 razy
4 03.07.2020.14.00.32_Zal._3_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:00:32 206,5KB 82 razy
5 03.07.2020.14.00.43_Zal._4_-_wzor_zobowiazania.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:00:43 20KB 70 razy
6 03.07.2020.14.01.04_Zal._5_-_wzor_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:01:04 660,1KB 106 razy
7 03.07.2020.14.01.26_Zal._6_-_Decyzja_o_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:01:26 6,9MB 123 razy
8 03.07.2020.14.01.40_Zal._7_-_Decyzja_z_dnia_03.08.2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:01:40 608,9KB 163 razy
9 03.07.2020.14.01.57_Zal._8_-_Decyzja_z_dnia_06.02.2013.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:01:57 319,9KB 103 razy
10 03.07.2020.14.02.14_Zal._9_-_Decyzja_z_dnia_07.01.2013.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:02:14 117,6KB 86 razy
11 03.07.2020.14.02.31_Zal._10_-_Decyzja_z_dnia_14.02.2013.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:02:31 1,2MB 82 razy
12 03.07.2020.14.02.45_Zal._11_-Decyzja_z_dnia_20.11.2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:02:45 107,3KB 107 razy
13 03.07.2020.14.03.01_Zal._12_-_Decyzja_z_dnia_20.12.2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:03:01 245,2KB 143 razy
14 03.07.2020.14.03.14_Zal._13_-_Opis_techniczny_rurociag_Gardno_Weltyn_-_projekt_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:03:14 249,7KB 86 razy
15 03.07.2020.14.03.30_Zal._14_-_Projekt_budowlany_nr_1_-_strona_tytu_Oowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:03:30 14,2KB 112 razy
16 03.07.2020.14.03.44_Zal._15_-_Projekt_pompowni__Gardno_cz_elektryczna_-_projekt_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:03:44 148,2KB 114 razy
17 03.07.2020.14.04.02_Zal._16_-_Rys_nr_1_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:04:02 1011,4KB 122 razy
18 03.07.2020.14.04.14_Zal._17_-_Rys_nr_1_E_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:04:14 225,9KB 122 razy
19 03.07.2020.14.04.30_Zal._18_-_Rys_nr_2_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:04:30 639,0KB 129 razy
20 03.07.2020.14.04.45_Zal._19_-_Rys_nr_2A_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:04:45 90,9KB 96 razy
21 03.07.2020.14.05.05_Zal._20_-_Rys_nr_3_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:05:05 192,7KB 98 razy
22 03.07.2020.14.05.22_Zal._21_-_Rys_nr_4_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:05:22 178,2KB 95 razy
23 03.07.2020.14.05.39_Zal._22_-_Rys_nr_5_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:05:39 89,7KB 130 razy
24 03.07.2020.14.06.01_Zal._23_-_Rys_nr_6_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:06:01 299,4KB 112 razy
25 03.07.2020.14.06.17_Zal._24_-_Rys_nr_7_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:06:17 277,9KB 119 razy
26 03.07.2020.14.06.34_Zal._25_-_Rys_nr_8_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:06:34 256,8KB 95 razy
27 03.07.2020.14.06.52_Zal._26_-_Rys_nr_9_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:06:52 215,7KB 127 razy
28 03.07.2020.14.07.07_Zal._27_-_Rys_nr_10_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:07:07 207,5KB 124 razy
29 03.07.2020.14.07.26_Zal._28_-_Rys_nr_11_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:07:26 215,6KB 97 razy
30 03.07.2020.14.07.46_Zal._29_-_Rys_nr_12_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:07:46 33,1KB 133 razy
31 03.07.2020.14.08.03_Zal._30_-_WSPOLRZEDNE_droga_woj_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:08:03 17,1KB 88 razy
32 03.07.2020.14.08.17_Zal._31_-_WSPOLRZEDNE_GARDNO_WELTYN_do_projektu_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:08:17 21,4KB 109 razy
33 03.07.2020.14.08.35_Zal._32_-_Projekt_budowlany_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:08:35 1,6MB 91 razy
34 03.07.2020.14.08.52_Zal._33_-_Przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:08:52 133,2KB 105 razy
35 03.07.2020.14.09.09_Zal._34_-_STWiORB.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-07-03 14:09:09 1,7MB 96 razy
36 09.09.2020.13.16.46_Zal._35_-_Rys_sito_obrotowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-09-09 13:16:46 81,6KB 71 razy
37 09.09.2020.13.16.56_Zal._36_-_uzgodnienie_UMiG.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-09-09 13:16:56 1,2MB 94 razy
38 09.09.2020.13.17.09_Zal._37_-_uzgodnienie_ANR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-09-09 13:17:09 3,4MB 89 razy
39 09.09.2020.13.17.16_Zal._38_-_kosztorys_ruroci__g_t_Ooczny_Gardno_Weltyn_-_Przedmiar Po terminie otwarcia ofert 2020-09-09 13:17:16 40,7KB 88 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 09.09.2020.13.17.34_Odpowiedzi_na_pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-09-09 13:17:34 6,1MB
2 09.09.2020.14.16.49_Modyfikacja_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-09-09 14:16:49 2,4MB
3 14.09.2020.13.42.24_odpowiedzi_na_pytania_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-09-14 13:42:24 765,6KB
4 21.09.2020.12.01.44_odpowiedzi_na_pytania_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-09-21 12:01:44 473,5KB
Wynik postępowania
1 22.10.2020.15.07.03_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2020-10-22 15:07:03 1,2MB
Informacja z otwarcia ofert
1 30.09.2020.14.29.53_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2020-09-30 14:29:53 2,1MB
2 30.09.2020.14.30.13_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc 2020-09-30 14:30:13 21KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Pawłowska 03-07-2020 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pawłowska 03-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Pawłowska 22-10-2020 15:07