Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 120 kW (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie 6/PN/2020

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- 29.12.2020r. godz. 12:00

 

Ogłoszenie nr 539723-N-2020 z dnia 2020-05-13 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie:

„Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 120 kW (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
10. Realizacja zamówienia w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródełO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, krajowy numer identyfikacyjny 81119587500000, ul. Szczecińska  5 , 74-100  Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 163 051, , e-mail sekretariat@pukgryfino.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pukgryfino.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.pukgryfino.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.pukgryfino.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga aby oferta została złożona w formie pisemnej
Adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o w Gryfinie ul. szczecińska 5 74-100 Gryfino


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 120 kW (136 kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie”
Numer referencyjny: 6/PN/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 120 kW (136kWp) każda na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1) prace i roboty przygotowawcze pod roboty budowlane; 2) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w oparciu o energię słoneczną o mocy 136,00 kWp każda (po 400 szt. ogniw fotowoltaicznych każde o mocy 340 Wp) na terenie dz. nr 196 obręb Gryfino 1 przylegającej do oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Planowana powierzchnia zabudowy instalacji fotowoltaicznej około 3670 m2. Energia elektryczna w postaci prądu stałego produkowana przez ogniwa fotowoltaiczne będzie przekształcana przez falowniki na prąd zmienny, a następnie będzie wykorzystywana na potrzeby własne do zasilania zakładu. W wyniku realizacji Projektu osiągnięty zostanie wskaźnik rezultatu jako szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 206,7 ton równoważnika CO2. Prace budowlano –instalacyjne będą polegać na montażu konstrukcji wsporczej pod panele, montażu paneli fotowoltaicznych, inwerterów, okablowania, rozdzielnic i zabezpieczeń, przyłączenie do instalacji operatora sieci, wykonanie instalacji CCTV dla potrzeb budowanego obiektu, przebudowa rozdzielni elektrycznej po stronie Zamawiającego, wymiana liczników energii elektrycznej oraz uruchomienie przesyłu danych do sieci Operatora systemu energetycznego, wykonanie instalacji oświetleniowej na terenie budowanego obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, montaż i uruchomienie systemu monitoringu obu instalacji fotowoltaicznych wraz z przesyłem danych na wskazane przez Zamawiającego stanowisko komputerowe w siedzibie Zamawiającego, przygotowanie dokumentów odbiorowych i uzyskanie odbiorów od Operatora sieci dystrybucyjnej oraz uruchomienie instalacji; 3) prace porządkowe; 4) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej; 5) świadczenie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wykonanych pracach. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: 1) Dokumentacji projektowej: a. Projekt budowlany pn.: „Projekt budowlany systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 280 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Gryfinie” - Grudzień 2019r. b. Projekt wykonawczy pn.: „Projekt wykonawczy systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 280 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Gryfinie” – Kwiecień 2020r. 2) decyzji nr 40/2020 z dnia 30.01.2020 r. (znak AB.6740.4.241.2019.AM) – pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym; 3) warunkach zabudowy; 4) warunkach przyłączeniowych, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71000000-8
09331200-0
45300000-0
45223810-7
45231000-5
45310000-3
45311200-2
45311100-1
45315100-9
45315300-1
45315700-5
71314100-3
71326000-9
71334000-8
71334000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: a. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie o najmniej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. b. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (roboty budowlane) w wysokości co najmniej 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, wówczas Zamawiający dokona przeliczenia jej na PLN po średnim kursie NBP dla danej waluty obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania (za dzień wszczęcia postępowania uznaje się datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 elektrownię fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 120kW przyłączoną do sieci dystrybucyjnej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na stanowisko kierownika budowy Wymagane kwalifikacje/uprawnienia: posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie. Wymagane doświadczenie: posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy na co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 100kW. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. c) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na stanowisko kierownika robót Wymagane kwalifikacje/ uprawnienia: posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie: posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych na co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 100kW. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z zaświadczenia. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawa ich nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220). Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, do jej realizacji przy udziale osób spełniających ww. warunki udziału w postępowaniu, wskazanych w ofercie. W przypadkach losowych wykluczających pracę osoby wskazanej w ofercie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia jej osobą legitymującą się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w Prawie budowlanym i SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 3, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokumentu. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają w oryginale jeden wspólny wykaz. Natomiast dowody w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają w oryginale jeden wspólny wykaz. c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2) lit.a W przypadku składania oferty wspólnej ww dokument składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2) lit.b Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. d) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument, który udowodni Zamawiającemu rzeczywisty dostęp Wykonawcy do zasobów innego podmiotu na potrzeby należytego wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w szczególności dokument określający: (i) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; (ii) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (iii) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (iiii) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór przykładowego zobowiązania innego podmiotu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; Ww. dokument należy złożyć w oryginale. e) pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników oraz poświadczania „za zgodność z oryginałem” dokumentów składanych wraz z ofertą (w przypadku gdy dokumenty te podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie rejestrowym lub ewidencyjnym) Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wyciąg z załacznika nr 7 do SIWZ (strona 50-52) 7.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa poniżej: 1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Umowy o okres trwania przyczyn z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których zagrożone będzie dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie przejęcia robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne lub archeologiczne, w szczególności wykopaliska archeologiczne czy istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, co będzie miało wpływ na terminowość wykonania Przedmiotu Umowy, d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień podobnych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania Projektu, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g) w wyniku działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie Projektu (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w zakresie realizacji Projektu), h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, i) gdy wystąpią okoliczności skutkujące wstrzymaniem robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, j) w wyniku braku dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawie energii elektrycznej czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), proporcjonalnie o czas trwania awarii, k) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, l) zamiana umowy w wyniku gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, m) gdy wystąpią inne przyczyny niezależne od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2) zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w Prawie budowlanym, a także w SIWZ. 3) Pozostałe zmiany: a) zmniejszenie zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy lub innych elementów wymagające zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu rzeczowego lub innych elementów, b) zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ramach zawartej Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynikającej ze zmiany przepisów podatkowych. c) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, d) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te w lit b) – d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany te nastąpią z dniem wejścia w życie zmieniającego aktu prawnego. 8. W sytuacjach określonych w ust. 7 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki. 9. Niezależnie od postanowień ust. 7 i 8 Strony dopuszczają możliwość: 1) zmian redakcyjnych Umowy oraz 2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również 4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy. 12. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień Umowy mogą być wprowadzone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Zamawiającego. 13. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-29, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Realizacja zamówienia w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł – jest uzależniona od chwili otrzymania dofinansowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub część zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93 ust. 1a ustawy PZP).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.05.2020.15.45.02_539723-N-2020.html 2020-05-13 15:45:02 106,9KB
2 13.05.2020.15.45.25_Baza_konkurencyjno_Eci_-_Baza_konkurencyjno_Eci.pdf 2020-05-13 15:45:25 114,1KB
3 25.08.2020.11.48.14_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2020-08-25 11:48:14 779,5KB
4 25.08.2020.11.49.43_baza_konkurencyjnosci_-_ogloszenie_o_zmianie.pdf 2020-08-25 11:49:43 786,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.05.2020.15.45.25_Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_wraz_z_zalacznikami_1-6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:45:25 1,4MB 358 razy
2 13.05.2020.15.45.47_zalacznik_nr_7_do_SIWZ__wzor_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:45:47 404,0KB 164 razy
3 13.05.2020.15.46.00_zalaczniki_do_SIWZ_1-6.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:46:00 30KB 165 razy
4 13.05.2020.15.47.42_Projekt_budowlany_PV_OS_Gryfino_cz_elektryczna_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:47:42 7,1MB 194 razy
5 13.05.2020.15.48.00_Projekt_budowlany_PV_OS_Gryfino_cz_elektryczna_rys.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:48:00 3,7MB 198 razy
6 13.05.2020.15.48.22_Projekt_budowlany_PV_OS_Gryfino_cz_kostrukcyjna_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:48:22 9,9MB 195 razy
7 13.05.2020.15.48.49_Projekt_budowlany_PV_OS_Gryfino_cz_kostrukcyjna_rys.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:48:49 1,8MB 180 razy
8 13.05.2020.15.49.14_Projekt_budowlany_PV_OS_Gryfino_cz_zagosp_terenu_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:49:14 14,2MB 193 razy
9 13.05.2020.15.49.32_Projekt_budowlany_PV_OS_Gryfino_cz_zagosp_terenu_rys.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:49:32 4,1MB 218 razy
10 13.05.2020.15.49.55_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV1_CZESC_OPISOWA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:49:55 5,0MB 233 razy
11 13.05.2020.15.50.05_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV1_E01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:50:05 124,8KB 190 razy
12 13.05.2020.15.50.17_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV1_E02.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:50:17 128,4KB 207 razy
13 13.05.2020.15.50.31_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV1_E03.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:50:31 143,5KB 150 razy
14 13.05.2020.15.50.42_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV1_E04.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:50:42 107,2KB 154 razy
15 13.05.2020.15.50.52_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV1_E05.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:50:52 171,4KB 178 razy
16 13.05.2020.15.51.07_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV1_E06.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:51:07 103,4KB 197 razy
17 13.05.2020.15.51.20_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV1_E07.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:51:20 103,3KB 358 razy
18 13.05.2020.15.51.36_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV1_E08.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:51:36 129,9KB 198 razy
19 13.05.2020.15.51.51_Zalacznik_nr_8b_projekt_wykonawczy_PV1_warunki_przylaczenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:51:51 3,8MB 148 razy
20 13.05.2020.15.52.20_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV2_CZESC_OPISOWA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:52:20 5,0MB 184 razy
21 13.05.2020.15.52.36_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV2_E01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:52:36 124,8KB 153 razy
22 13.05.2020.15.52.58_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV2_E02.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:52:58 128,4KB 150 razy
23 13.05.2020.15.53.11_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV2_E03.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:53:11 143,6KB 156 razy
24 13.05.2020.15.53.33_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV2_E04.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:53:33 107,2KB 169 razy
25 13.05.2020.15.53.44_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV2_E05.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:53:44 171,7KB 164 razy
26 13.05.2020.15.53.54_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV2_E06.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:53:54 103,4KB 169 razy
27 13.05.2020.15.54.06_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV2_E07.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:54:06 103,3KB 157 razy
28 13.05.2020.15.54.35_Zalacznik_nr_8b___projekt_wykonawczy_PV2_E08.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:54:35 129,9KB 190 razy
29 13.05.2020.15.55.00_Zalacznik_nr_8b_projekt_wykonawczy_PV2_warunki_przylaczenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:55:00 3,8MB 139 razy
30 13.05.2020.15.55.21_zalacznik_nr_8c_do_SIWZ__decyzja__pozwolenie_na_budowe_wraz_z_projektem_budowlanym.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:55:21 1,2MB 161 razy
31 13.05.2020.15.55.41_zalacznik_nr_8d_do_SIWZ__Warunki_zabudowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:55:41 7,5MB 484 razy
32 13.05.2020.15.55.54_zalacznik_nr_8d_1_Warunki_zabudowy_zalacznik_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:55:54 252,1KB 170 razy
33 13.05.2020.15.56.08_zalacznik_nr_8d_2_Warunki_zabudowy_zalacznik_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:56:08 1,0MB 161 razy
34 13.05.2020.15.56.25_Zalacznik_nr_8e__Warunki_przylaczeniowe_WTP_Zasilanie_1_OS_Gryfino.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:56:25 2,0MB 274 razy
35 13.05.2020.15.56.54_Zalacznik_nr_8e__Warunki_przylaczeniowe_WTP_Zasilanie_2_OS_Gryfino.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:56:54 2,0MB 167 razy
36 13.05.2020.15.58.03_zalacznik_nr_8f_do_SIWZ__opinia_geotechniczna_dla_instalacji_fotowoltaicznej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-05-13 15:58:03 2,8MB 298 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.08.2020.11.49.59_Modyfikacja_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-08-25 11:49:59 1,2MB
2 18.12.2020.10.28.27_Odpowiedzi_na_pytania_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-18 10:28:27 783,3KB
3 18.12.2020.14.26.09_Odpowiedzi_na_pytania_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-18 14:26:09 718,8KB
4 24.12.2020.11.31.18_Odpowiedzi_na_pytania_3_i_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-12-24 11:31:18 723,3KB
Wynik postępowania
1 25.01.2021.11.23.23_Ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf 2021-01-25 11:23:23 1,1MB
Informacja z otwarcia ofert
1 29.12.2020.14.30.52_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2020-12-29 14:30:52 1,7MB
2 29.12.2020.14.31.03_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc 2020-12-29 14:31:03 74KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 13-05-2020 15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 13-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 25-01-2021 11:24