Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Remont i konserwacja wentylacji pomieszczeń w budynku obsługi technicznej na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Łącznej w Gryfinie 21/S/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 21.02.2020r. godz. 15.00

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 5, zarejestrowane
w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000133946, wysokość kapitału zakładowego 15 767 500,00 zł,
NIP 858-000-74-76, REGON 811195875, BDO 000004133

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W CELU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 428 000 EURO 

„REMONT I KONSERWACJA WENTYLACJI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. ŁĄCZNEJ W GRYFINIE” – nr sprawy 21/S/2020

 

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania o cenę.

 

ROZDZIAŁ I

 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa (zał. 1), oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu potencjału oraz osób niezbędnych do wykonania zadania (zał. 2).
 2. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Jeżeli upoważnienie nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
 5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
 7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,
  w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 8. Oferenci powinni dokonać wizji lokalnej, celem sprawdzenia istniejących warunków terenowych.
 9. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również, wszelkie koszty dodatkowe związane z jego realizacją, wszelkich innych kosztów związanych z należytym wykonaniem zobowiązań określonych zaproszeniu, a bez których prawidłowe wykonanie zadania jest niemożliwe.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 12. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania niższej ceny.

 

ROZDZIAŁ II

CPV:

45.25.21.27 – 4  – Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:

 • Przegląd i inwentaryzacja istniejących urządzeń wentylacyjnych,
 • Przygotowanie koncepcji instalacji wentylacyjnej dostosowanej do potrzeb istniejących pomieszczeń,
 • Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją,
 • Dostawa i montaż wentylatorów zgodnie z w/w koncepcją.

Dodatkowe warunki realizacji zadania:

     1. Za dobór materiałów na kanały wentylacyjne odpowiada Zleceniobiorca, przy czym kanały muszą być wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne panujące w wentylowanych pomieszczeniach – Zamawiający sugeruje montaż kanałów z stali 316L.
     2. Dobór wentylatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami z szczególnym uwzględnieniem odporności na panujące warunki (odporność na siarkowodór oraz inne związki chemiczne występujące w ściekach) oraz w zakresie przeciwwybuchowości.
     3. Wykonanie koncepcji w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
     4. Dostawa i montaż kanałów przechodzących przez dach w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia koncepcji wentylacji – termin do uzgodnienia z wykonawca przeprowadzającym remont dachu.
     5. Dostawa i montaż pozostałych kanałów w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy.
     6. Utylizacja blach po stronie Zamawiającego.

 

Zakres prac remontowo – konserwacyjnych wentylacji pomieszczeń w budynku obsługi technicznej na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Łącznej w Gryfinie – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

 Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku. 

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył jedną robotę polegającą na remoncie lub konserwacji dachu z konstrukcji stalowych na kwotę co najmniej 50.000,00 zł.

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą w czasie realizacji zamówienia:

Posiadającą uprawnienia Kierownika budowy o specjalności instalacyjnej.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

 

III . Wymogi stawiane Wykonawcom.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace budowlane zgodnie z następującymi zasadami:

 • Zakup i wbudowanie materiałów i wyrobów, posiadających obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub zaświadczenie producenta, potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm,
 • Prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami,

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania właściciela terenu, na którym będą realizowane roboty, o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia prac z odpowiednim wyprzedzeniem nie mniejszym niż 3 dni robocze.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia kosztorysu ofertowego obejmującego wszystkie roboty budowlane niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, który będzie miał zastosowanie w przypadku zmian ilości realizowanych robót. Kosztorys musi opiewać na kwotę uzgodnioną w trakcie negocjacji.

 

 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

     1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – to dzień, w którym wykonawca złoży do siedziby Zamawiającego wniosek o odbiór wykonanych robót budowlanych, a Zamawiający w trakcie odbioru robót potwierdzi ten fakt.
     2. W przypadku niepotwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych zgłoszenie uważa się za nieważne a czas realizacji liczy się dalej bez przerwy. 
     3. Proponowany termin wykonania przedmiotu zamówienia należy wpisać w pkt 2 oferty cenowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Termin realizacji przedmiotu zamówienia podlegać będzie ocenie ofert wg kryteriów oceny z zastrzeżeniem, że termin realizacji całego zadania nie może przekroczyć 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

V. Wybór oferty najkorzystniejszej.

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

Cena – 80% (C)

Termin realizacji zamówienia – 20% (T)

 

 1. Ocena złożonych ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:
    1. Kryterium „cena” (C), maksymalna liczba punktów do uzyskania – 80 pkt.

Ocena punktów w ramach danego kryterium:

                 najniższa zaoferowana cena

              ------------------------------------------    x 80 pkt

                            cena zaoferowana w badanej ofercie

 

    1. Kryterium „termin realizacji zamówienia” (T), maksymalna liczba punktów do uzyskania
     – 20 pkt.

Ocena punktów w ramach danego kryterium

 1. Jeśli Wykonawca zaproponuje wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu maksymalnie 45 dni otrzymuje -  0 pkt;
 2. Jeśli Wykonawca zaproponuje wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 40 dni otrzymuje – 10 pkt;
 3. Jeśli Wykonawca zaproponuje wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 35 dni otrzymuje – 20 pkt;

 

Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów:

 

N = C + T

Największa ilość punktów (N) decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty.

 

VI. Gwarancja jakości, warunki płatności i zabezpieczenie należytego wykonania zlecenia.

 1. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji, której okres trwania Wykonawca wpisuje w pkt 3 oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Okres gwarancji podlegał będzie ocenie ofert wg kryteriów oceny z zastrzeżeniem, że okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-ce.
 2. Wykonane roboty budowlane podlegają rękojmi, która równa jest okresowi gwarancji.
 3. Wady fizyczne przedmiotu umowy muszą zostać usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy, w terminie określonym w punkcie 3), Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 5. Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej. W przypadku wymiany części rzeczy, zasady te stosuje się odpowiednio.
 6. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Inwestorowi tego faktu w formie pisemnej.
 7. Wraz ze zgłoszeniem o zakończeniu robót budowlanych, o którym mowa w pkt. 6), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi:
  1. stosownych atestów, deklaracji i certyfikatów na użyte i wbudowane materiały budowlane,
  2. oświadczenia kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych,
 8. Zamawiający zastrzega sobie 5 dni roboczych na przystąpienie do odbioru wykonanych robót budowlanych. Odbiór może trwać do 3 dni roboczych. Protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag i zastrzeżeń podpisany przez strony umowy stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
 9. Zamawiający dopuszcza po podpisaniu umowy w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę możliwość wypłaty Wykonawcy zaliczki w wysokości do 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Zaliczka zostanie przelana na rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca oświadczy, iż wskazane nr rachunków bankowych do rozliczenia umowy będą widniały na białej liście podatników vat. Wykonawca po otrzymaniu wpłaty od Zamawiającego wystawi fakturę vat zaliczkę.
 10. Warunki płatności: płatność końcowa nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag i zastrzeżeń oraz dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT do siedziby Zamawiającego, pomniejszonej o kwotę wpłaconej zaliczki.

 

VII. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat, w terminie do dnia
  21.02.2020r. do godz. 15.00
 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego.

 

VIII. Osoby do kontaktu z Wykonawcami

 • w sprawach dotyczących postępowania

Katarzyna Kapczyńska

k.kapczynska@pukgryfino.pl

tel. 91 402 39 43

 • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia i zakresu robót

Kamil Ziółkowski

k.ziolkowski@pukgryfino.pl

tel. 661-910-053

 

Dariusz Pasik

d.pasik@pukgryfino.pl

tel. 661-310-002 

 

IX. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie, ul. Szczecińska 5;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@puk.gryfino.pl, tel. 91 402 39 45;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  2. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.: podania danych osobowych w związku z czynnościami procesowymi dotyczącymi roszczeń związanych z zawartą umową,
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.: dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. mają Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 8. mają Państwo prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody;
 9. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.02.2020.13.36.57_zaproszenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-07 13:36:57 5,1MB 92 razy
2 07.02.2020.13.37.19_zalacznik_nr_1_do_zaproszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-07 13:37:19 1,2MB 44 razy
3 07.02.2020.13.37.30_zalacznik_nr_2_do_zaproszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-07 13:37:30 527,9KB 38 razy
4 07.02.2020.13.37.41_zalacznik_nr_3_do_zaproszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-07 13:37:41 742,5KB 33 razy
5 07.02.2020.13.38.03_zalacznik_nr_4_do_zaproszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-07 13:38:03 6,1MB 86 razy
Wynik postępowania
1 03.03.2020.10.51.24_informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2020-03-03 10:51:24 166,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 07-02-2020 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 07-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 03-03-2020 10:51