Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Przygotowanie wniosku, pomoc w realizacji oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 NR SPRAWY 59/2/S/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 19.08.2019r. godz. 10.00

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zamawiający :

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., 74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 5, zarejestrowane
w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000133946, wysokość kapitału zakładowego 15.767.500,00 zł,
NIP 858-000-74-76, REGON 811195875

e-mail: sekretariat@pukgryfino.pl

 

Zaprasza do złożenia oferty na:

Przygotowanie dwóch wniosków, pomoc w realizacji oraz rozliczenie dwóch projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 tj.

 

PROJEKT I

Przygotowanie wniosku, pomoc w realizacji oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla zadania „Modernizacja ujęcia wody Krzypnica wraz z budową dwóch studni głębinowych (ETAP I), budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krajnik oraz modernizacją sieci wodociągowej Krajnik - Nowe Czarnowo (ETAP II)

 

PROJEKT II

„Przygotowanie wniosku, pomoc w realizacji oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla zadania „Kanalizacja tłoczna Gardno-Wełtyń wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Gardnie (ETAP I) oraz wymianą wodociągów w Gardnie (AC) (ETAP II)

 

- nr sprawy 59/2/S/2019

(zamówienie realizowane na podstawie art. 133 w zw. z art.132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

 1. Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
  i złożyć w jednej z form:

  1. pocztą lub osobiście w kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 5 sekretariat, lub

  2. faksem na numer 91 416 30 51 wew. 116, lub 91 416 20 51, lub

  3. e-mailem na adres: sekretariat@pukgryfino.pl

 

do dnia 19.08.2019r. do godz. 10.00 (data wpływu do Zamawiającego)

 

Na kopercie / faksie / w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Wykonawcy wraz z tytułem: Zaproszenie do złożenia oferty na „Przygotowanie dwóch wniosków, pomoc w realizacji oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - nr sprawy 59/2/S/2019

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

ZAKRES I przedmiotu zamówienia - Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z uzupełnieniami:

 • Analiza regulaminu konkursu (warunków naboru) oraz wstępna ocena i wycena punktowa planowanych projektów.

 • Przygotowanie i złożenie dwóch wniosków o dofinansowanie wraz z uzupełnieniami, w tym w szczególności:

 • Współpraca z pracownikami Zamawiającego,

 • Konsultacje z projektantem w zakresie przygotowania kosztorysu inwestorskiego w tym dostosowanie kosztorysu do wymagań PROW

 • Uzgodnienie harmonogramu prac w projekcie z harmonogramem dofinansowania,

 • Wykonanie analizy efektywności kosztowej.

ZAKRES II przedmiotu zamówienia - Pomoc w realizacji oraz rozliczenie projektu:

 • Wsparcie na etapie negocjowania i podpisania umowy o dofinansowanie.

 • Wsparcie na etapie postępowań w celu wyłonienia wykonawców robót w projektach.

 • Przygotowanie wniosków o płatność, w tym płatności częściowe.

 • Przygotowanie rozliczeń końcowych projektów.

 • Wsparcie w przypadku kontroli projektów ze strony i instytucji zarządzającej lub innych instytucji kontrolnych

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 „Gospodarka wodno - ściekowa” dla zadań:

 

 1. Modernizacja ujęcia wody Krzypnica wraz z budową dwóch studni głębinowych (I etap), budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krajnik oraz modernizacją sieci wodociągowej Krajnik - Nowe Czarnowo (II etap)

W ramach realizacji inwestycji planuje się modernizację ujęcia wody w m. Krzypnica poprzez: budowę dwóch studni głębinowych w ramach posiadanych zatwierdzonych zasobów wód podziemnych, budowę przyłączy energetycznych oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej, wymianę orurowania oraz oprzyrządowania stacji uzdatniania wody, przebudowę sieci wewnętrznej elektroenergetycznej (zmiana lokalizacji szaf zasilających) oraz budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej DN 200 w miejscowości Krajnik o długości około 920,00 mb wraz z dwoma domowymi przepompowniami ścieków (DPS) z rurociągami tłocznymi o długości ok. 270 mb. oraz budową przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym o długości około1545 mb (wykorzystując istniejący rurociąg tłoczny wód popłucznych 920 mb) odprowadzającego ścieki do kanalizacji tłocznej zlokalizowanej w rejonie firmy Albatros w Nowym Czarnowie. Jednocześnie planuje się wymianę sieci wodociągowej DN 100 w m. Krajnik o długości około 1170 mb oraz modernizację sieci wodociągowej DN 150 w miejscowości Nowe Czarnowo o długości około 2820 mb

 

 1. Kanalizacja tłoczna Gardno - Wełtyń wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Gardnie (I etap) oraz wymianą wodociągów w Gardnie (AC) (II etap)

Planuje się wybudowanie sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej o długości 2075mb i średnicy DN 160mm oraz przedłużenie rurociągu tłocznego przesyłającego ścieki z miejscowości Wysoka Gryfińska o średnicy DN 110 mm i długości 292mb wraz z odrzutem Dn 63 i długości 5mb do działki 278/2 obręb Wełtyń. Inwestycja realizowana jest na działkach nr 52/152, 52/157, 52/187, 52/179, 51 obręb ewidencyjny Gardno oraz 275 obręb ewidencyjny Wełtyń gmina Gryfino. Jednocześnie w II Etapie planuje się wymianę sieci azbestocementowej DN 80 o długości około 1250 mb na sieć o średnicy PE DN 110 mm o zbliżonych parametrach.

 

Szczegółowy opis projektów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

Wniosek zostanie złożony w ramach naboru wniosków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 „Gospodarka wodno - ściekowa”

PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW - 02.09.2019r.

PLANOWANY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 18.10.2019r.

 

 1. Termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.08.2019r. do godz. 10.00

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Katarzyna Kapczyńska tel. 91 402 39 43 (w sprawie organizacji postępowania)

Dariusz Pasik tel. 91 402 39 60 lub 661-310-002 (w sprawie przedmiotu zamówienia)

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 1. W formularzu ofertowym należy podać cenę ryczałtową (na każdy zakres), która musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonywaniem usługi zgodnie z opisem ujętym w ust. 2 niniejszego zaproszenia oraz załączniku nr 3 do zaproszenia - wzór umowy.

 2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą (Wykonawcami), który złoży (którzy złożą) najkorzystniejszą ofertę.

 

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu składania ofert tj. począwszy od dnia składania ofert.

 

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zamówienia zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

 

 1. Prawidłowo wystawione faktury VAT przez Wykonawcę będą dla Zamawiającego podstawą do dokonania płatności w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury i wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy.

W przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania z PROW, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowany zakres, zgodnie z przedstawioną ofertą.

 

 1. Inne postanowienia:

 1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 3. Niniejsze postepowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego.

 

 1. Załączniki :

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Informacje o planowanym naborze wniosków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 09-08-2019 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 09-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 21-08-2019 13:06