Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Przygotowanie wniosku, pomoc w realizacji oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 NR SPRAWY 59/S/2019

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

do dnia 26 lipca 2019r. do godz. 15.00 (data wpływu do Zamawiającego)

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O w GRYFINIE

Z  A  P  R  A  S  Z  A

 

do złożenia oferty na:

„Przygotowanie wniosku, pomoc w realizacji oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla zadań:

 1. Zadanie I

ETAP I - Modernizacja ujęcia wody Krzypnica wraz z budową dwóch studni głębinowych (I etap)

ETAP II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krajnik wraz z modernizacją sieci wodociągowej Krajnik - Nowe Czarnowo

 

 1. Zadanie II

ETAP I - Kanalizacja tłoczna Gardno – Wełtyń wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Gardnie

ETAP II - Wymiana wodociągów w Gardnie (AC) „

– nr sprawy 59/S/2019

(zamówienie realizowane na podstawie art. 133 w zw. z art.132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

 1. Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
  i złożyć w jednej z form:
  1. pocztą lub osobiście w kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 5 sekretariat, lub
  2. faksem na numer 91 416 30 51 wew. 116, lub 91 416 20 51, lub
  3. e-mailem na adres: sekretariat@pukgryfino.pl
    
   do dnia 22 lipca 2019r. do godz. 12.00 (data wpływu do Zamawiającego)
    
   Na kopercie / faksie / w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Wykonawcy wraz z tytułem: Zaproszenie do złożenia oferty na „Przygotowanie wniosku, pomoc w realizacji oraz rozliczenie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla zadań:
 1. Zadanie I

ETAP I - Modernizacja ujęcia wody Krzypnica wraz z budową dwóch studni głębinowych (I etap)

ETAP II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krajnik wraz z modernizacją sieci wodociągowej Krajnik - Nowe Czarnowo

 1. Zadanie II

ETAP I - Kanalizacja tłoczna Gardno – Wełtyń wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Gardnie

ETAP II - Wymiana wodociągów w Gardnie (AC) „

– nr sprawy 59/S/2019

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
   
  Przedmiotem zamówienia jest:
 • Analiza regulaminu konkursu (warunków naboru) oraz wstępna ocena i wycena punktowa planowanych projektów.
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności:
 1. Współpraca z pracownikami Zamawiającego,
 2. Konsultacje z projektantem w zakresie przygotowania kosztorysu inwestorskiego,
 3. Uzgodnienie harmonogramu prac w projekcie z harmonogramem dofinansowania,
 4. Wykonanie analizy efektywności kosztowej.
 • Wsparcie na etapie negocjowania i podpisania umowy o dofinansowanie.
 • Wsparcie na etapie postępowań w celu wyłonienia wykonawców robót w projektach.
 • Przygotowanie wniosków o płatność, w tym płatności częściowe.
 • Przygotowanie rozliczeń końcowych projektów.
 • Wsparcie w przypadku kontroli projektów ze strony i instytucji zarządzającej lub innych instytucji kontrolnych

w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 „Gospodarka wodno – ściekowa” dla zadań:

 

 1. Modernizacja ujęcia wody Krzypnica wraz z budową dwóch studni głębinowych (I etap), budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krajnik oraz modernizacją sieci wodociągowej Krajnik - Nowe Czarnowo (II etap)

W ramach realizacji inwestycji planuje się modernizację ujęcia wody w m. Krzypnica poprzez: budowę dwóch studni głębinowych w ramach posiadanych zatwierdzonych zasobów wód podziemnych, budowę przyłączy energetycznych oraz rozbudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej, wymianę orurowania oraz oprzyrządowania stacji uzdatniania wody, przebudowę sieci wewnętrznej elektroenergetycznej (zmiana lokalizacji szaf zasilających) oraz budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej DN 200 w miejscowości Krajnik o długości około 920,00 mb wraz z dwoma domowymi przepompowniami ścieków (DPS) z rurociągami tłocznymi o długości ok. 270 mb. oraz budową przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym o długości około1545 mb (wykorzystując istniejący rurociąg tłoczny wód popłucznych 920 mb) odprowadzającego ścieki do kanalizacji tłocznej zlokalizowanej w rejonie firmy Albatros w Nowym Czarnowie. Jednocześnie planuje się wymianę sieci wodociągowej DN 100 w m. Krajnik o długości około 1170 mb oraz modernizację sieci wodociągowej DN 150 w miejscowości Nowe Czarnowo o długości około 2820 mb

 

 1. Kanalizacja tłoczna Gardno – Wełtyń wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Gardnie (I etap) oraz wymianą wodociągów w Gardnie (AC) (II etap)

Planuje się wybudowanie sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej o długości 2075mb i średnicy DN 160mm oraz przedłużenie rurociągu tłocznego przesyłającego ścieki z miejscowości Wysoka Gryfińska o średnicy DN 110 mm i długości 292mb wraz z odrzutem Dn 63 i długości 5mb do działki 278/2 obręb Wełtyń. Inwestycja realizowana jest na działkach nr 52/152, 52/157, 52/187, 52/179, 51 obręb ewidencyjny Gardno oraz 275 obręb ewidencyjny Wełtyń gmina Gryfino. Jednocześnie w II Etapie planuje się wymianę sieci azbestocementowej DN 80 o długości około 1250 mb na sieć o średnicy PE DN 110 mm o zbliżonych parametrach.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Wniosek zostanie złożony w ramach naboru wniosków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 „Gospodarka wodno – ściekowa” - PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW – wrzesień – październik 2019r.

 

 1. Termin złożenia oferty:
  Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2019r. do godz. 12.00
   
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
  Katarzyna Kapczyńska tel. 91 402 39 43 (w sprawie organizacji postępowania)
  Dariusz Pasik tel. 91 402 39 60 lub 661-310-002 (w sprawie przedmiotu zamówienia)
   
 3. Termin związania ofertą
  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu składania ofert tj. począwszy od dnia składania ofert.
   
 4. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zamówienia zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty.
   
 5. Inne postanowienia:
 1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 3. Niniejsze postepowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .
   
 1. Załączniki :
  Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
  Załącznik nr 2 – Wzór umowy
  Załącznik nr 3 – Informacje o planowanym naborze wniosków 

   

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kapczyńska 02-07-2019 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kapczyńska 02-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 30-07-2019 11:08