Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

OFERTA PRACY NA stanowisko pracy Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Prezes Zarządu Spółki
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
 
 
1.      Wymagania niezbędne:
1)      Wykształcenie wyższe techniczne, o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku (inżynieria sanitarna, budownictwo wodne lub inne pokrewne).
2)      Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.
3)      5 letni staż pracy w tym co najmniej 2–letni staż na stanowisku kierowniczym .
4)      Preferowane uprawnienia budowlane instalacyjne bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i     kanalizacyjnych.
5)      Znajomość przepisów z zakresu:
          Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
          Prawa Budowlanego,
          Prawo ochrony środowiska
          Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
6)      Znajomość obsługi komputera w zakresie edytorów tekstowych i programów kosztorysowych.
7)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
8)      Nie karalność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
2.      Wymagania dodatkowe:
1)      Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw wodociągowo – kanalizacyjnych oraz w zakresie realizacji zadań  inwestycyjnych i remontowych.
2)      Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
3)      Samodzielność, komunikatywność w kontaktach z ludźmi.
4)      Umiejętność planowania i organizowania pracy na zajmowanym stanowisku.
5)      Nieposzlakowania opinia.
3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)      Nadzorowanie robót w zakresie konserwacji remontów i robót instalacyjnych w zakresie sieci wodociągowo -kanalizacyjnych itp.
2)      Nadzór nad stanem technicznym instalacji i urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych.
3)      Sporządzanie kosztorysów inwestorskich.
4)      Opracowywanie specyfikacji wykonania i odbioru robót instalacyjnych.
5)      Prowadzenie, dokumentowanie inwestycji realizowanych przez Zakład a w szczególności:
a)      weryfikacja dokumentacji technicznej,
b)      nadzór nad realizacją inwestycji,
c)      przygotowywanie odbiorów technicznych inwestycji,
6)      Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
7)      Opracowywanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
8)      Wydawanie warunków technicznych koniecznych do podłączenia instalacji wodociągowej do sieci wodociągowej Spółki.
9)      Udział w opracowywaniu taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10) Wydawanie zaleceń dotyczących poprawy technologii, eksploatacji oraz stanu technicznego urządzeń.
11) Wnioskowanie i współudział w opracowywaniu nowych rozwiązań projektowych związanych z modernizacją obiektów.
12) Opracowanie innych dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu zakładu.
 
4.      Wymagane dokumenty:
1)      Zgłoszenie do konkursu z podaniem adresu do korespondencji i wskazaniem numeru telefonu.
2)      Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
3)      List motywacyjny.
4)      Kserokopia świadectw pracy.
5)      Wypełniony kwestionariusz osobowy.
6)      Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - odpisu dyplomu studiów wyższych.
7)      Kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
8)      Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
9)      Kopia dokumentu tożsamości.
10)   Zaświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do ubiegania się o stanowisko kierownicze.
11)   Oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o zaprzestaniu prowadzenia z chwilą zatrudnienia.
12)   Oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) karany (karana) za przestępstwo popełnione umyślnie”.
13)   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 2002r. r 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć:
w terminie do 23.06.2008 r., godzina 1200,
w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko –  Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – PUK Sp. z o.o. w Gryfinie” osobiście lub pocztą na adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie
ul. Szczecińska 5, 74 – 100 Gryfino
Inne informacje:
Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie zakładu lub pod tel. (091) 416-30 -51
 
Aplikacje, które wpłyną do PUK Sp. z o.o. w Gryfinie po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP na stronie  www.puk.gryfino.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUK Sp. z o.o. w Gryfinie
 
 
Gryfino dnia 10.06.2008 r.
 
Prezes Zarządu Spółki
PUK Spółka z o.o. w Gryfinie
Rafał Mucha
 
 
Redaktor strony:
Magdalena Osińska
                                                                                                                                 Ostatnia aktualizacja:
12.06.2008

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 12-06-2008 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Osińska 12-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-06-2008 13:32