Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI – OBSŁUGA KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. FLISACZEJ 47 W GRYFINIE

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino

zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi

 

„obsługa kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej przy ul. Flisaczej 47 w Gryfinie”

 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa kotłowni na paliwo stałe, w szczególności:

- przeniesienie przywiezionego opału do kotłowni,

- opalanie i nadzór kotła c.o.,

- utrzymanie wymaganej temperatury oraz poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym,

- ustawianie i sprawdzanie nastaw sterownika,

- kontrola rurociągów obiegowych zimnej i ciepłej wody,

- otwieranie i zamykanie zaworów zasilających i powrotnych wody,

- kontrola czopucha,

- czyszczenie rusztów i popielników oraz wybieranie resztek opałowych,

- czyszczenie palenisk i transport (ręczny) szlaki do kontenerów na zewnątrz kotłowni.

 

W kotłowni zamontowany jest kocioł wodny typu KW GR 220 na paliwo stałe (miał węglowy) o eksploatacyjnej mocy cieplnej 150kW z automatyką i wentylatorem.

Kocioł ogrzewa pomieszczenia Bazy Transportu przy ul. Targowej użytkowane w dni robocze, oraz 3 mieszkania lokatorskie w budynku przy ul. Flisaczej 47.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: sezon grzewczy 2006/2007, od dnia 01.10.2007r. do dnia 30.04.2008r. Fizyczne rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego uwarunkowane jest danymi meteorologicznymi oraz decyzją Zamawiającego.

 

Warunki stawiane Wykonawcom potwierdzone następującymi dokumentami:

-  posiadanie uprawnień do wykonywania usług objętych zamówieniem (zaświadczenie o ukończonym kursie palacza w zakresie objętym zamówieniem lub dokumentu równoważnego zaświadczającego o przedmiotowych uprawnieniach),

-  posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

-  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (aktualny odpis z właściwego rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione (lub uaktualnione) przez właściwy urząd nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

-  posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym zamówieniem (polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie objętym zamówieniem).

 

Wymagane dokumenty  mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na świadczenie usług – obsługa kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej przy ul. Flisaczej 47 w Gryfinie”. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, do dnia 26.09.2007r. do godz. 1500.

W ofercie Wykonawca poda koszt miesięcznej obsługi kotłowni – cenę netto i brutto.

 

Informacji udziela:

- w sprawie wymaganych dokumentów – p. Marta Zabłocka tel. 091 416 30 51 w. 122

- w sprawach technicznych – p. Jacek Kacała tel. 091 416 30 51 w. 121

 

Gryfino, dn. 13.09.2007r.

 

Redaktor strony:

Magdalena Osińska - Wiech

Ostatnia aktualizacja:

13.09.2007

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 13-09-2007 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Zabłocka 13-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2007 14:59