Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza - skład:

 

1.     prof.  Leonard  Rozenberg  -  Przewodniczący

2.     Andrzej Lechowicz  -  Zastępca przewodniczącego

3.     Szymon Szymczak   -  Członek

4.     Jarosław Wilczyński  - Członek

5.     Rafał Kiełt  - Sekretarz

 

 

Zasady i tryby działania Rady Nadzorczej:                                                               

 

Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy. W razie nieobecności przewodniczącego rady funkcje powyższe sprawuje zastępca przewodniczącego. 

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o  posiedzeniu wszystkich członków Rady.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru; (nie dotyczy to prac wykonywanych w ramach stosunku pracy przez członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Spółki).

 

Kompetencje Rady Nadzorczej

 

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnościa Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnienie specjalistów ze Spółki i spoza niej,  w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:

 

-  badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat;

-  badanie  sprawozdania Zarządu Spółki  oraz  wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;

-  składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w poprzednich   punktach;

-  zawieszanie  w  czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;

-  delegowanie   członka  Rady  Nadzorczej  do  czasowego  wykonywania    czynności członków Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

-  zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki;

-  zatwierdzenie regulaminu  organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki;

-  zatwierdzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki;

-  opiniowanie    wszystkich    spraw    kierowanych   do   Zgromadzenia Wspólników;

- wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomosciach fabrycznych i innych nieruchomosciach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata;

-  wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki;

-  wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki w roku obrotowym;

-  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.

 

                           Redaktor strony:   

Magdalena Malinowska

Ostatnia aktualizacja:

23.05.2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 27-06-2005 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kapczyńska 14-01-2022 13:07